Σάββατο, 20 Απριλίου 2019, 04:32:57

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΧΡΗΣΤΙΚΑ arrow ΟΑΕΔ 2017 arrow Υποβολή αιτήσεων σπουδαστών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το εξάμηνο 2013-2014
Υποβολή αιτήσεων σπουδαστών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το εξάμηνο 2013-2014
Πηγή: Express.gr
Την έγκριση προς εισαγωγή 1.720 σπουδαστών και σπουδαστριών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2013-14, αποφάσισε ο Οργανισμός. Από τους ως άνω σπουδαστές οι 1.700 θα φοιτήσουν στο α'Α εξάμηνο κατάρτισης (διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα) και 20 θα φοιτήσουν στο γ'Α εξάμηνο κατάρτισης (διάρκεια σπουδών 2 εξάμηνα). [Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την εγκύκλιο εισαγωγής των σπουδαστών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.]

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο α'Α εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β'Α Κύκλου Σπουδών, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο γ'Α εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ, καθώς και ΤΕΕ Β'Α Κύκλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Τελευταία ενημέρωση:  Τρίτη 08-10-2013, 16:37

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, από 07/10/2013 έως και 17-10-2013.

Διευκρινίζεται  ότι:

1. Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπομένου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Σ'Α αυτή την περίπτωση όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται ως επιλαχόντες.

2. Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν έχει επιτευχθεί συμπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, τότε όλοι οι υποψήφιοι εγγράφονται χωρίς επιλογή, με την προϋπόθεση, ότι το σύνολό τους δεν θα υπολείπεται του αριθμού είκοσι (20).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση Επιλογής Υποψηφίου στην οποία, εκτός των άλλων στοιχείων, αναγράφεται και η σειρά προτίμησης των προσφερομένων ειδικοτήτων. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει μέχρι τρεις (3) ειδικότητες σε δύο το πολύ ΙΕΚ.

Β.Τίτλος Σπουδών, α) Για εγγραφή στο Α΄εξάμηνο κατάρτισης απαιτείται επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ , ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄Κύκλου.
β) Για εγγραφή στο Γ΄εξάμηνο κατάρτισης απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ ,
ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄Κύκλου (συναφούς ειδικότητας) .
Αν είναι αδύνατη η προσκόμιση του Τίτλου (Απολυτήριο ή Πτυχίο), κατατίθεται πρωτότυπο
Αποδεικτικό Τίτλου Σπουδών, που εκδίδεται από το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης.

Γ. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας Διαβατήριο σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών – μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, οφείλουν να προσκομίσουν
Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο δημόσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητα τους.
Οι αλλοδαποί Ελληνικής Καταγωγής, θα πρέπει να προσκομίσουν Διαβατήριο σε ισχύ ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ.τ.λ.

Δ. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας
1. Βεβαίωση Ι.Κ.Α. ή Δημόσιας Υπηρεσίας (αν υπάρχει) στην οποία θα αναγράφονται ανάλογα τα ημερομίσθια ή τα έτη υπηρεσίας, που τυχόν πραγματοποίησε σε συγκεκριμένη ειδικότητα ο υποψήφιος
2. Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (εάν υπάρχει).
Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

Ε. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο
πολύτεκνης οικογένειας.

ΣΤ. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, προκειμένου για γονέα ή τέκνο
τρίτεκνης οικογένειας.

Ζ. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αντίγραφο οικογενειακής μερίδας) του Δήμου, από το οποίο να προκύπτει, ότι τυχόν έχουν αποθάνει ο ένας ή και οι δύο γονείς του υποψηφίου σπουδαστή.

Η. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα (στο στάδιο της Οριστικής Εγγραφής) .

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ: Α, Β και Γ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ  ΟΤΙ:

1. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο σπουδών Αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:
• Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά τον νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
• Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βάθμια κλίμακα.
• Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (επιπέδου Β2) από αρμόδια όργανα.

2. Αλλοδαποί, υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε. και ομογενείς, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, εγγράφονται στα ΙΕΚ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους Έλληνες καταρτιζόμενους.

3. Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις εγγράφονται και αλλοδαποί, υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε., για τους οποίους, εκτός από τον Τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο και ισοτιμημένο, απαιτείται:
1. Φωτοτυπία διαβατηρίου θεωρημένη από την πρεσβεία της χώρας του.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής. Σε περίπτωση που η άδεια διαμονής
έχει λήξει και εφόσον ο αλλοδαπός κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της προηγούμενης άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στην Χώρα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί με απόφαση της επί του αιτήματος του. (Προσκομίζεται στο ΙΕΚ αντίγραφο της αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής)
3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (επιπέδου Β2) από αρμόδια όργανα.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων επιλογής και εφ'Α όσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό εισαγωγής, ο Δ/ντής του ΙΕΚ καταρτίζει πίνακα κατάταξης, ανά ειδικότητα, με μοριοδότηση, αφού λάβει υπόψη του τα εξής:

Α. Τον Βαθμό Τίτλου Σπουδών
Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα το διπλάσιο του γενικού βαθμού, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.
Σε περίπτωση, που ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών είναι εκφρασμένος σε κλίμακα διαφορετική από την εικοσαβάθμια, γίνεται αναγωγή σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

Β. Την προϋπηρεσία στην ειδικότητα, είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα
Συγκεκριμένα:
1) Για έξι (6) μήνες πλήρεις ή 150 ημερομίσθια – έξι (6) μόρια
2) Για κάθε μήνα πέραν των έξι (6) ή για κάθε 25 ημερομίσθια πέραν των 50 – ένα (1) μόριο, με ανώτατο τα είκοσι (20) μόρια συνολικά.
Προϋπηρεσία μικρότερη των έξι (6) μηνών ή των 150 ημερομισθίων δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ, ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

Η προϋπηρεσία των υποψηφίων αποδεικνύεται από:
α) Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας (αν υπάρχει), στην οποία θα αναγράφονται, ανάλογα, τα ημερομίσθια ή τα έτη υπηρεσίας, που τυχόν πραγματοποίησε σε συγκεκριμένη ειδικότητα ο υποψήφιος.
β) Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (εάν υπάρχει).
Γ. Την ηλικία των υποψηφίων
Τρία (3) μόρια ανά έτος, μετά το 18ο μέχρι το 25ο έτος, με ανώτατο όριο τα είκοσι ένα (21) μόρια.
Ως αφετηρία ορίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

Δ. Την ιδιότητα του πολυτέκνου γονέα (και τριτέκνου) ή του τέκνου πολύτεκνης ( και τρίτεκνης) οικογένειας.

Η ιδιότητα αυτή μοριοδοτείται με τρία (3) μόρια.

Ε. Την ιδιότητα ορφανού εξ ενός ή δύο γονέων
- τρία (3) μόρια εξ ενός
- έξι (6) μόρια εκ των δύο

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ 23Ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ.

Οι πίνακες περιέχουν αναλυτικά τα μόρια επιλογής κατά κατηγορία και αθροιστικά για όλους τους υποψηφίους επιλεγέντες.

Διευκρινίζεται  ότι:
1) Σε περίπτωση ισοβαθμιών, τη σειρά καθορίζουν με προτεραιότητα:
α) Η προϋπηρεσία
β) Ο βαθμός Τίτλου
γ) Η ιδιότητα πολύτεκνου, (τρίτεκνου) ή ορφανού
2) Υποψήφιος, που επιλέγεται σε περισσότερες από μια ειδικότητες, αναγράφεται μόνο στον πίνακα της πρώτης κατά σειρά προτίμησης ειδικότητας.
3) Η σειρά προτίμησης ισχύει μόνο για τους επιλεγέντες, με βάση το σύνολο των μορίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α. Ο Διευθυντής του ΙΕΚ, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιλογής, (συγκεκριμένα στις 21-10-2013) ανακοινώνει τον Πίνακα Κατάταξης, ο οποίος περιέχει αναλυτικά τα μόρια, που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος από όλα τα κριτήρια, που μοριοδοτούνται, καθώς και το σύνολο των μορίων εκάστου εκ των υποψηφίων:
Ο συγκεκριμένος πίνακας εμφανίζει τους επιλεγέντες και επιλαχόντες, ανά ειδικότητα.
Η πραγματοποίηση της εγγραφής τους γίνεται από 21-10-2013 έως και 25-10-2013, στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Η σειρά προτίμησης ειδικότητας παύει να ισχύει για τους επιλαχόντες.

Β. Την επομένη της λήξης των εγγραφών των επιλεγέντων ανακοινώνεται από το Δ/ντή του ΙΕΚ ο ακριβής αριθμός των κενών θέσεων ανά τμήμα.
Οι ως άνω θέσεις θα συμπληρωθούν από τους επιλαχόντες.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Από 21-10-2013 έως και 25-10-2013, οι επιλεγέντες σπουδαστές θα πρέπει να καταθέσουν στο ΙΕΚ επιλογής τους Αίτηση Εγγραφής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.
Η μη κατάθεση Αίτησης Εγγραφής στο ΙΕΚ, μέχρι τέλους της προκαθορισμένης προθεσμίας, σημαίνει τη μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΙΕΚ Ή ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΙΕΚ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.

 Η εγγραφή των σπουδαστών των προηγούμενων εξαμήνων στα Γ΄ και Δ΄ εξάμηνα σπουδών αντίστοιχα γίνονται από 07-10-2013 έως και 30-10-2013.
Με ευθύνη των Διευθυντών των Ι.Ε.Κ. δύνανται να συμπληρωθούν κενές θέσεις στα τμήματα που είναι σε εξέλιξη στο Γ΄εξάμηνο σπουδών, με απόφοιτους ΤΕΛ. ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Τις επόμενες εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα από 28-10-2013 οι επιλαχόντες, κατά σειρά, υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ, την αποδοχή της επιλογής τους με την κατάθεση σχετικής αίτησης εγγραφής.
Την επόμενη εργάσιμη ημέρα οριστικοποιείται η επιλογή και εγγραφή τους, αφού διευθετηθούν οι ισοβαθμίες με βάση τις προτεραιότητες και κατανεμηθούν με σειρά μοριοδότησης οι αιτήσεις, σύμφωνα με τις κενές θέσεις.

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις 04-11-2013

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 07-10-2013 έως 17-10-13
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ: 21-10-2013
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ: 21-10-2013 έως και 25-10-2013
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: 28-10-2013
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ: 28-10-2013 έως και 30-10-2013
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ: 31-10-2013
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 04-11-2013

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΕΚ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: 540 σπουδαστές
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 240 σπουδαστές
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 380 σπουδαστές
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 220 σπουδαστές
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: 80 σπουδαστές
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 180 σπουδαστές
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 80 σπουδαστές

Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Επιλέξτε το παρακάτω link για να διαβάσετε την εγκύκλιο εισαγωγής των σπουδαστών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ 2013- 2014:

Εγκύκλιος Εισαγωγής Σπουδαστών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ 2013- 2014
     
 
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου