Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019, 22:24:25

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow Εμπορικό Λεξικό
Εμπορικό Λεξικό

A

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

account

λογαριασμός

appropriation account

λογαριασμός διάθεσης

consolidated accounts

πάγιος ισολογισμός / ενοποιημένος

current account

τρεχούμενος λογαριασμός

deposit account

λογαριασμός κατάθεσης

profit and loss account

οικονομικός λογαριασμός

statement of account

αναλυτική κατάσταση λογαριασμού

accountant

λογιστής

actual

τρέχουσα τιμή / ορθολογική

actuary

αναλογιστής

advertising

διαφημιστικό

after hours dealings

εκτός κύκλου συνναλαγές

agreement

συμφωνία

allotment letter

επιστολή κατάτμησης

amortisation, redemption

απόσβεση

annuity

ετήσιο εισόδημα

life annuity

ισόβιο εισόδημα

application form

έντυπο αίτησης

application money

αίτημα πίστωσης / χρέωσης

appreciation

ανατίμηση

arbitrage

εκμετάλλευση τιμολογιακών δοαφορών

assets

πάγια στοιχεία ενεργητικού

current assets

κυκλοφορούν ενεργητικό

fixed assets

πάγιο ενεργητικό

intangible assets

άυλες ακινητοποιήσεις

liquid assets

κινητά πάγια στοιχεία

net assets

καθαρές αξίες/θέσεις

trading assets

χρεόγραφα

associate partner

εταίρος

atomic energy

ατομική ενέργεια

authorised depositaries

εξουσιοδοτημένοι θεματοφύλακες

automation

αυτοματισμός

averaging

μέσος όρος

 

B

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

back wardation

ντεπόρ

balance

ισοζύγιο

invisible trade balance

ισοζύγιο των άδηλων εγγραφών

trade balance

εμπορικό ισοζύγιο

visible trade balance

ισοζύγιο των έκδηλων εγγραφών

balance of payments

ισοζύγιο πληρωμών

balance sheet

ισοζύγιο

bank (joint stock)

τράπεζα

central bank

κεντρική τράπεζα

clearing bank

τράπεζα εκκαθάρισης

commercial bank

εμπορική τράπεζα

merchant bank

τράπεζα συναλλαγών

saving bank

ταμιευτήριο

bank rate

τραπεζικός τόκος

bankruptcy

πτώχευση

bargain

υποτιμημένη αξία έναντι της ορθολογικής

bear market

αγορά με πτωτική τάση

bid

προσφορά

takeover bid

δημόσια πρόταση εξαγοράς

bill of loading

φορτωτική διαταγή

blue chips

τίτλοι υψηλής κεφαλαιοποίησης

board of directors

διοικητικό συμβούλιο

bond

ομολογία

bonded warehouse

τελωνειακή αποθήκη

boom

έξαρση αγοράς

broker

διαμεσολαβητής

brokerage

μεσολάβηση

budget

προϋπολογισμός

budgetary control

έλεγχος στον ισολογισμό

bull market

αγορά με ανοδική τάση

business

τομέας

buying-in

αγορά σε συγκεκριμένη αποτίμηση

 

 

 

C

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

call option

δικαίωμα προαίρεσης επί του δείκτη

capital

κεφάλαιο

authorized capital

ονομαστικό κεφάλαιο

issued capital

προεγγραφέν κεφάλαιο

ordinary capital

τακτικές μετοχές

working capital

Κυκλοφορούν κεφάλαιο

 

capital distribution

διανομή από κεφάλαιο

capital gains tax

φόρος εισοδήματος

capital goods

πάγιος εξοπλισμός

capital intensive

επένδυση σε πάγια στοιχεία

 

capital issue

εκδοθέν κεφάλαιο

capital reduction

μείωση κεφαλαίου

capital reserves

αποθέματα κεφαλαίου

capital spending

επενδύσεις σε μη κινητές αξίες

cargo handling

διακόμιση εμπορευμάτων

cash bonus

χρηματικό πριμ

cash flow

ροή ταμείου

discounted cash flow

εκκαθάριση θέσης

cash settlement

καθαρή θέση σε μετρητά

cash transaction

χρηματική πράξη

certificate

πιστοποιητικό

certification

πιστοποίηση

chairman

πρόεδρος

charter

καταστατικό

cheap money

υποτιμημένο χρήμα

cif (cost, insurance, freight)

cif (κόστος ασφάλειας και μεταφοράς)

claim

απαίτηση

closing prices

τιμή κλεισίματος

cod (cash on delivery)

cod (παράδοση έναντι πληρωμής)

 

collateral

αντισυμβαλλόμενο στοιχείο

commission

προμήθεια

commodity

εμπόρευμα (χρυσός, πλατίνα κ.ο.κ.)

common stocks/shares

κοινές μετοχές εταιρίας

company

εταιρία

associate company

συνδεδεμένη/ θυγατρική εταιρία

holding company

εταιρία συμμετοχών

limited liability company

εταιρία περιορισμένης (αστικής) ευθύνης

 

parent company

μητρική εταιρία

partnership company

ετερόρρυθμη εταιρία

subsidiary company

θυγατρική

competition

ανταγωνισμός

component

μέλος

consideration

αντάλλαγμα/ υποχρέωση

 

consols

πάγια κονδύλια

consultant

σύμβουλος

consumer

καταναλωτής

consumer goods

καταναλωτικά αγαθά

containerisation

φύλαξη/κατοχύρωση

contango

ξεχωριστή μεταφορά

contingent liability

περιορισμένη ευθύνη

contract

συμβόλαιο

control system

σύστημα ελέγχου

conveyancing

αποτίμηση θέσης σε μεταβίβαση ακινήτων

co-operative society

συνεταιρισμός

cost

κόστος

factor cost

κόστος παραγωγής

selling cost

κόστος πώλησης

cost of living

κόστος ζωής

coupon

κουπόνι ομολόγων

credit

πιστώσεις

credit balance squeeze

καθαρή παθητική θέση

creditor

πιστωτής

critical path analysis

ανάλυση της «κρίσιμης γραμμής» Θεωρία Williams

 

currency

νόμισμα

convertible currency

μετατρέψιμο νόμισμα

hard currency

ισχυρό νόμισμα

soft currency

αδύναμο νόμισμα

current yield

τρέχουσα απόδοση

customs duties

τελωνειακοί δασμοί

 

D

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

data processing

ανάλυση/ επεξεργασία δεδομένων

deal

συμφωνία

dealer

προμηθευτής

dear money

χρήμα στην άνοδο

debenture

ομολογία και δικαίωμα επί εταιρικών ομολόγων

 

debt

χρέος

national debt

εξωτερικό χρέος

debtor

χρεώστης

deed of transfer

πράξη μεταβίβασης

defaulter

πτωχευμένος

deficit financing

συντήρηση χρέους

deflation

αποπληθωρισμός

delivery

παράδοση

delivery date

ημερομηνία παραλαβής

demand

ζήτηση

deposit

κατάθεση

depression slump

ύφεση

devaluation

υποτίμηση

developing country

αναπτυσσόμενη χώρα

development

ανάπτυξη

difference

διαφορά

diminishing returns

φθίνουσες αποδόσεις

director

διαχειριστής

managing director

γενικός διευθυντής

discount rebate

έκπτωση

diversification

διαφοροποίηση

dividend counterfoil

μερισματική αντιστάθμιση

dividend cover

κάλυψη του μερίσματος

dividend/interest warrant

εντολή είσπραξης μερίσματος

 

dollar premium

υπεραξία από ανατίμηση του δολλαρίου

 

dollar stocks

κινητές αξίες που αποτιμώνται σε δολάρια ΗΠΑ

double option

διπλή προτίμηση

double taxation

Διπλή φορολόηση / απαλλαγή

relief

Εταιρική φορολόγηση

drawing board

πίνακες σχεδίου

dumping

ανοιχτή εντολή πώλησης αξιών

durables

καταναλωτικά αγαθά

duty

δασμός, φόρος

stamp duty

φόρος χαρτοσήμου στο Ην.Βασίλειο

customs duty

τελωνειακός δασμός

estate/death duty

φόρος κληρονομιάς

 

E

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

earnings

κέρδη

economics

οικονομική επιστήμη

economy

οικονομία

economy of scale

οικονομία κλίμακος

EEC (European Economic Community)

EOK (Eυρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα)

EFTA (European Free Trade Association)

EFTA (Eυρωπαϊκή Οργάνωση Ελεύθερων Συνναλαγών)

 

elasticity

ελαστικότητα

embargo

εμπάργκο

embassy

πρεσβεία

employee

υπάλληλος

engineer

μηχανικός

entrepot

καταθέσεις που δεν υπόκεινται σε τελωνειακά δικαιώματα

 

equity

μετοχή - κινητή αξία

estimate

εκτίμηση

E.U. (Europen Union)

E.E. (Ευρωπαϊκή Ενωση)

excess shares

υπερπροσφορά τίτλων

exchange

συναλλαγή

foreign exchange

συνάλλαγμα

exchange control

ελεγκτικός μηχανισμός επί των συναλλαγών

 

επί των συναλλαγών

exchange rate

τιμές συναλλάγματος

floating exchange rate

ελεύθερη διαπραγμάτευση νομίσματος

excise

δασμός

executive

στέλεχος

export

εξαγωγή

invisible export

άδηλη εξαγωγή

visible export

έκδηλη εξαγωγή

 

F

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

factor cost

προσδιορισμένο κόστος

factoring

φάκτορινγκ, ενεργός τιμολόγηση

factory

εργοστάσιο

final dividend

τελικό μέρισμα

finance

χρηματοδότηση

financial year

οικονομική χρήση

fiscal year

φορολογικό έτος

firm

εταιρία - επιχείρηση

fiscal

οικονομικό

fixed charges

πάγια έξοδα

flat yield

σταθερή σχέση απόδοσης - ρίσκου

fob (free on board)

απολαβή υπηρεσίας χωρίς αντίτιμο

forecast

πρόβλεψη

foreman

προϊστάμενος

free market

ελεύθερη αγορά

free trade

ελεύθερη συναλλαγή

freight

εμπόρευμα υπό μετακίνηση

fringe benefits

όφελος στο περιθώριο

fund

κεφάλαιο

future tax reserve

αποθεματικό για κάλυψη μελλοντικών εσόδων

 

G

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

GDP (Gross Domestic Product)

AEΠ (Aκαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)

gilt-edged (securities)

μετοχές με κουπόνι

GNP (Gross National Product)

AEΠ (Aκαθάριστο Εθνικό Προϊόν)

gold standard

βάση σύγκρισης

goodwill

αποθεματικό προς κάλυψη μελλοντικών υποχρεώσεων

 

υποχρεώσεων

gross

μεικτός

growth rate

ρυθμός ανάπτυξης

 

H

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

hire purchase

αγορά/ενοικίαση με δόσεις

 

hoarding

ποσοτικοποίηση

 

I

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

import

εισαγωγή

import licence

άδεια εισαγωγής

import quota

όριο εισαγωγής

income

έσοδο

national income

εθνικό εισόδημα

unearned income

εισόδημα από κεφάλαιο

income tax

φόρος εισοδήματος

indemnity

αποζημίωση

industrial relations

βιομηχανικές σχέσεις

input-output analysis

ανάλυση εσόδων - εξόδων

installation

εγκατάσταση

instalment

δόση

insurance

ασφάλεια

intangible assets

άυλα στοιχεία

interim dividend

προμέρισμα

interest (money)

τόκος

(share in)

συμμετοχή στην τοκοφόρα επένδυση

majority interest

πλειοψηφικό δικαίωμα

minority interest

μειοψηφικό δικαίωμα

interest rate

επιτόκιο

inventory

απογραφή

investment (portfolio)

επένδυση (χατροφυλάκιο)

industrial investment

Επένδυση σε Βιομηχανία

foreign investment

Επένδυση στο εξωτερικό � Ξένη επένδυση

investment trust

εταιρία επενδύσεων

invoice

τιμολόγιο

IOU

εγώ σας οφείλω/ αναγνώριση χρέους

 

αναγνώριση χρέους

irredeemables

μη εξαγοράσιμος

issue

έκδοση

capital issue

έκδοση δικαιωμάτων

fiduciary issue

καταπιστευματική έκδοση

new issue

νέα έκδοση

right issue

έκδοση διαπραγματεύσιμων τίτλων

script capitalisation issue

έκδοση δωρεάν

issued capital

εκδοθέντα δικαιώματα

issuing house

ανάδοχος έκδοσης

 

L

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

labour-intensive

εργασία που απορρέει από ενέργειες ανθρώπινου δυναμικου

lease

μίσθωση

liability

παθητικό

current liability

τρέχον παθητικό

deferred liability

παθητικό προς απόσβεση

external liability

υποχρεώσεις προς τρίτους

lighterage

έξοδα μεταφοράς

limited liability company

εταιρία περιορισμένης ευθύνης

 

 

limited market

περιορισμένη αγορά (βάθος)

liquid

ρευστό

liquidation

εκκαθάριση

liquidity

ρευστότητα

load-factor/long-term

μακροπρόθεσμος συντελεστής φόρτωσης

longs

θέση που προεξοφλεί άνοδο

losses

ζημίες

low coupon

χαμηλό τοκομερίδιο

 

M

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

machine tool

εργαλείο

maintenance

συντήρηση

majority interest

πλειοψηφία

make-up prices

τιμή καθορισμένη από το χρηματιστήριο

management

διαχείριση

management accountancy

λογιστικά διαχείρισης

manager

διευθυντής

general manager

γενικός διευθυντής

managing director

εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

manufacturing

κατασκευή/ές

margin

περιθώριο ασφάλισης

profit margin

όριο κέρδους

marginal value

περιθώριο ασφάλισης

market business

αγορά, συναλλαγές

mark to market

πουλώ στην τιμή ζήτησης

black market

μαύρη αγορά

forward market

προθεσμιακή αγορά

rigging the market

προκαλώ τεχνητές αυξήσεις (μειώσεις) στην αγορά

spot market

τρέχουσα τιμή στην αγορά

market price

τρέχουσα τιμή

at market price

στην τιμή της αγοράς

market research

έρευνα αγοράς

market share

ποσοστό αγοράς

market trend

τάση της αγοράς

market valuation

αποτίμηση στην αγορά

marketing

μάρκετινγκ

mass production

μαζική παραγωγή

maturity

λήξη

medium term

μεσοπρόθεσμης διάρκειας

mediums

μεσοπρόθεσμοι τίτλοι

merger

συγχώνευση

middleman

μεσολαβητής

minority interest

μειοψηφία

money

χρήμα

monopoly

μονοπώλιο

mortgage

υποθήκη

 

N

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

national debt

εθνικό χρέος

national income

εθνικό εισόδημα

nationalisation

εθνικοποίηση

net

καθαρό

net assets

καθαρό ενεργητικό

new issue

νέα έκδοση

news

πληροφορίες

nominal value par

ονομαστική αξία

 

O

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

obsolescence

ανυπαρξία

offer bid

προσφορά/ζήτηση

offer for sale

δημόσια προσφορά

open position

ανοικτή θέση

opening prices

τιμή έναρξης

operation research

έρευνα λειτουργίας

option

δικαίωμα εξάσκησης

order (commission)

εντολή

(bill of delivery)

παράδοση

standing order

πάγια εντολή

organisation and methods

μέθοδοι και οργάνωση

outlet market

διέξοδος

outlook

προοπτική

output

παραγωγή

over-subscribed

υπερκαλυμμένη προσφορά

overdraft

χρέος που καλύπτεται από υφιστάμενη πίστωση

overheads

πάγιες δαπάνες

overtime

υπερωριακή εργασία

 

P

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

packaging

συσκευασία

par

ίσος

parity

ισότητα

partnership

Συνεργασία / Συνεταιρισμός

patent

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

pay agreement

συμφωνία πληρωμής

pay-out ratio

σχέση πληρωμής προς συνολική υποχρέωση

percentage

ποσοστό

personnel

προσωπικό

planning

προγραμματισμός

portfolio

χαρτοφυλάκιο

power of attorney

πληρεξούσιο

premium

υπερτίμηση

price

τιμή

market price

τιμή στην αγορά

producers� price

τιμή διάθεσης

reserve price

τιμή αποθεματικού

retail price

λιανική τιμή

wholesale price

χονδρική τιμή

price-earnings ratio (P/E)

σχέση τιμής/κερδών

primary product

πρωτογενές υλικό

process control

έλεγχος παραγωγής

production

παραγωγή

mass production

μαζική παραγωγή

productivity

παραγωγικότητα

production co-efficient

ποσοστό πααργωγικότητας

profit

κέρδος

retained profit

κέρδη που δεν διανεμήθηκαν

trading profit

κέρδος από χρηματιστηριακή συναλλαγή

profit margin

όριο κέρδους

profit sharing

Συμμετοχή στα κέρδη

profitability

απόδοση κερδών

prospectus

κατάλογος προϊόντων / υπηρεσιών

protection

προστασία

provisional allotment

Υπό όρους διάθεση / παραχώρηση

letter

επιστολή κατανομής

proxy (person)

αντίκλητος

proxy (document)

πληρεξούσιο

public corporation

εταιρία δημοσίου κεφαλαίου

public ownership

Ιδιοκτησία των μετόχων

punter

μικρός κερδοσκόπος

 

Q

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

quality control

έλεγχος ποιότητας

quote (trade)

όριο

import quota

όριο εισαγωγής

quotation

καθορισμός τιμής

 

R

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

rate

Αναλογία, ποσοστό

(interest)

επιτόκιο

(local tax)

τοπικός φόρος

bank rate

επίσημος τόκος τραπέζης

exchange rate

επιτόκιο συναλλάγματος

floating exchange rate

κυμαινόμενο επιτόκιο συναλλάγματος

growth rate

ρυθμός ανάπτυξης

piece rate

κόστος του προϊόντος

time rate

ωριαία τιμή/κόστος ανά ώρα

ratio

σχέση

price-earnings ratio

σχέση τιμής/κερδών

rationalisation

ορθολογική οργάνωση

raw materials

πρώτες ύλες

real

πραγματικός

realise

υλοποίηση

rebate discount

μείωση, έκπτωση

receipt

απόδειξη

in reciept

αποδέκτης

recession

ύφεση

redemption

απόσβεση (δανείου)

redemption date

ημερομηνία απόδοσης / ωρίμανσης

redemption yield

απόδοση επί της αρχικής επένδυσης

reflation

πληθωρισμένο

regulations

κανονισμοί

research

έρευνα

οperational research

λειτουργική έρευνα

reserves

αποθέματα

reserve price

τιμή αποθεματικού

resources

πόροι

restrictive practice

περιοριστική διαδικασία

retail

λιανική πώληση

revaluation

ανατίμηση

reserves

αποθέματα κερδών

royalty

δικαιώματα εκχώρησης

 

S

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

salary

μισθός

sale

πώληση

salvage (money)

αποζημίωση επιστροφής

saving

αποταμίευση, οικονομία

savings bank

ταμιευτήριο

securities

τίτλοι/κινητές αξίες

settlement/account day

ημέρα εκκαθάρισης

share

μετοχή/τίτλος

cumulative preference share

προνομιούχος μετοχή

non-voting share

μετοχή, χωρίς δικαίωμα ψήφου

ordinary share

κοινή μετοχή

preference share

προνομιούχος μετοχή

share certificate

πιστοποιητικό μετοχών

shift (work)

εργασία με βάρδιες

short term

βραχυπρόθεσμα

shorts

τίτλοι που προεξοφλούν πτώση

SICAV

Eταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

sliding scale

αυτόματη τιμαριθμική

social insurance security

κοινωνική ασφάλιση

solvent

υγιής εταιρία

speculation

κερδοσκοπία

spending

δαπάνη

squeeze

περιορισμός (πίστωσης)

stag

μείωση (προσωπικού) πάγωμα (των ωρομισθίων)

stamp duty

φόρος χαρτοσήμου

standing order

πάγια εντολή

stock (inventory)

αποθέματα

share capital

τίτλοι, μετοχές

active stocks

υπό διαπραγμάτευση μετοχές

bearer stock

μετοχές πληρωτέες

growth stock

Μετοχές με δύναμη ανάπτυξης

mining stock

μεταλλικοί τίτλοι

registered stock

ονομαστικός τίτλος

warered stock

απόσβεση του κεφαλαίου

stockbroker

χρηματιστής

stock control

διαχείριση των τίτλων

stock exchange

χρηματιστήριο

stockholder

μέτοχος

strike

απεργία

subsidy

επικουρία

subsidiary

θυγατρική

subscription

συνδρομή

substitute

υποκατάστατο

supplier

προμηθευτής

supply and demand

ζήτηση και προσφορά

surcharge

πρόσθετος φόρος

surplus

πλεόνασμα

 

T

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

takeover

εξαγορά

tap stock

δημόσια συνεχώς διαθέσιμα κονδύλια

tariff

ταρίφα

time rates

ωριαία τιμή

tax

τέλος/φόρος

capital gains tax

φόρος εισοδήματος από κεφάλαιο

corporation tax

φόρος στις εταιρίες

future tax reserve

αποθεματικό για μελλοντικούς φόρους

income tax

φόρος εισοδήματος

pay-roll tax

φόρος ελεύθερων επαγγελματιών

purchase tax

φόρος αγορών (ΦΠA)

selective employment tax

επιλεκτικός φόρος

surtax (supertax)

έξτρα φόρος

value added tax (VAT)

Φ.Π.A. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)

withholding tax

μερισματικός φόρος προκαταβολής

tender (shares, goods)

πρόταση

legal tender

νόμιμο νόμισμα

time and study

γραφείο χρόνων και μεθόδων

trade

εμπόριο/συναλλαγή

free trade

ελεύθερη συναλλαγή

trade balance

εμπορικό ισοζύγιο

invisible trade balance

ισοζύγιο των άδηλων εγγραφών

visible trade balance

ισοζύγιο των έκδηλων εγγραφών

trade cycle

οικονομικός κύκλος

trade gap

εμπορικό έλλειμμα

trade investments

άμεση επένδυση

trade mark

σήμα

trade price

τιμή από τον κατασκευαστή στον μεταπωλητή

trade union

συνδικάτο

trading profits

κέρδος κερδοσκοπίας

transfer deed

πράξη μεταβίβασης

trend

τάση

trust

κοινοπραξία

investment trust

εταιρία επενδύσεων

open-ended trust (SICAV)

Eταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

unit trust

κοινό κονδύλι επένδυσης με μεταβλητό κεφάλαιο

turnover

υπεραξία επένδυσης

 

U

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

uncalled capital

μη κατατεθειμένο κεφάλαιο

undersubscribed

έκδοση που δεν έχει εξ ολοκλήρου καλυφθεί

underwriter

υπογράφων

unemployment

ανεργία

unit trust

διαχείριση διαθεσίμων

unquoted securities

τίτλοι χωρίς αποτίμηση

unsecured

χωρίς εγγύηση

unsecured loan stock

τίτλοι μη εγγυημένου κεφαλαίου

 

V

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

value

αξία

break-up value

αξία ρευστοποίησης

marginal value

αξία στην εκκαθάριση

nomimal value

ονομαστική αξία

variable (adj)

μεταβλητός

(noun)

αλλαγή

viable

ζωτική/που μπορεί να επιζήσει

 

W

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

wage

ωρομίσθιο/μισθός

wholesale

χοντρική πώληση

work-in-progress

υπό κατασκευήν

work-study

μελέτη της εργασίας

working capital

κυκλοφορούν κεφάλαιο

 

Y

A B C D E F H I L M N O P Q R S T U V W Y

yield

σχέση απόδοσης-ρίσκου έναντι της απόδοσης (τόκου) της βασικής έκδοσης ομολογίας της Κεντρικής Τράπεζας

     
 
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου