Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019, 11:46:25

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΧΡΗΣΤΙΚΑ arrow Κτηματολόγιο arrow Οδηγίες για τις δηλώσεις του Κτηματολογίου
Οδηγίες για τις δηλώσεις του Κτηματολογίου
 «Παγώνει» μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η έκδοση οικοδομικών αδειών στις νέες υπό κτηματογράφηση περιοχές που ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ έως ότου οι ιδιοκτήτες των οικοδομήσιμων εκτάσεων υποβάλλουν δήλωση ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Oπως έγινε γνωστό χθες και στις 107 υπό χαρτογράφηση περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα οι πολεοδομικές υπηρεσίες δεν θα εκδίδουν οικοδομικές άδειες, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν καταθέτει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης του οικοπέδου το οποίο θα προμηθευτεί από τα κτηματολογικά γραφεία.

Παράλληλα, νέα δεδομένα προκύπτουν στις αγοροπωλησίες ακινήτων, καθώς οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο μεταβιβαστεί πριν από τη λήξη των προθεσμιών και αφού έχει κατατεθεί η σχετική δήλωση ιδιοκτησίας, τότε θα κληθούν να καταβάλουν το πάγιο τέλος των 35 ευρώ ανά δικαίωμα και τα δύο συμβαλλόμενα ή περισσότερα μέρη.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης πωλήσει το ακίνητο πριν υποβάλει τη σχετική δήλωση, απαλλάσσεται από την καταβολή του πάγιου τέλους και το επωμίζεται ο νέος αγοραστής.

Αντίθετα, εάν προχωρήσει στη δήλωση του ακινήτου του και εν συνεχεία μεταβιβαστεί η ακίνητη περιουσία, θα έχει πληρώσει το πάγιο τέλος. Στην προκειμένη περίπτωση ο καινούργιος αγοραστής δεν αποδεσμεύεται από την υποχρέωση αυτή και καλείται να υποβάλει και ο ίδιος παρόμοια δήλωση καταβάλλοντας το ανάλογο αντίτιμο.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο ισχύει και για τις απλές μεταβιβάσεις και για αυτό το λόγο συμφέρει τους ιδιοκτήτες να μεταφέρουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου πριν δηλωθεί εντός της προθεσμίας, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο καινούργιος κάτοχός του.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το 1/1000 επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που θα ειδοποιηθεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κτηματογράφησης, το οποίο υπολογίζεται να αποπερατωθεί σε τέσσερα χρόνια, παραμένει αδιευκρίνιστο από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ εάν θα υπολογιστεί με τις σημερινές αντικειμενικές αξίες ή τις μελλοντικές, οπότε και ο λογαριασμός θα είναι υψηλότερος.

Οδηγίες για την υποβολή της δήλωσης

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων αποφασίστηκε η 17.6.2008 μέχρι τις 30.9.2008 για τους κατοίκους εσωτερικού και μέχρι τις 30.12.2008 για τους ομογενείς μας και τους κατοίκους εξωτερικού.

Oλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο/α σε κάποια από τις 107 υπό κτηματογράφηση περιοχές υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του Ν.2308/1995.

Oποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση, άσχετα εάν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Τέλος, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λπ.).

Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτισης εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει δήλωση.

Για την υποβολή της δήλωσης διατίθενται δύο έντυπα δηλώσεων του Ν. 2308/1995. με τους κωδικούς Δ1 και Δ2

Το έντυπο (Δ1) απευθύνεται στην πλειοψηφία των πολιτών και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι κατανοητό και απλό στην συμπλήρωσή του. Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται μόνο από φυσικά πρόσωπα εφόσον το δηλούμενο δικαίωμα είναι πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία ή άλλη δουλεία.

Στα Γραφεία Κτηματογράφησης θα διατίθεται σχετικός οδηγός στον οποίο θα περιλαμβάνονται οδηγίες αλλά και συμπληρωμένα υποδείγματα.

Το έντυπο (Δ2) απευθύνεται κυρίως στα νομικά πρόσωπα και περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών οι οποίες καταγράφονται στο Κτηματολόγιο. Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται και από τα φυσικά πρόσωπα στην περίπτωση που το δηλούμενο δικαίωμα δεν είναι κυριότητα πλήρη ή ψιλή και επικαρπία ή άλλη δουλεία.

Μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο της δήλωσης θα πρέπει να συνυποβάλλονται υποχρεωτικά κατ'Α ελάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα στα δηλούμενα ακίνητα (π.χ. συμβόλαια).

• Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

• Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Κατά την υποβολή της δήλωσης χρειάζεται η επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λπ.).

Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η υποβολή της δήλωσης είναι δυνατή με τρεις τρόπους:

α) επί τόπου στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης,

β) ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, σχετικές οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ( www . ktimatologio . gr )

γ) ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή courier προς το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Για την αποδοχή της δήλωσης, με όποιο τρόπο και αν υποβληθεί, ελέγχονται τα παρακάτω:

• Η πληρότητά της συμπλήρωσής της.

• Η ορθότητα της συμπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων του δηλούντος.

• Η συνυποβολή των απαραίτητων εγγράφων για την τεκμηρίωση του δηλούμενου δικαιώματος.

Προκειμένου η δήλωση να είναι πλήρης, είναι απολύτως απαραίτητος και ο προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου στο οποίο αφορά το δηλούμενο δικαίωμα. Στην περίπτωση που το δηλούμενο δικαίωμα αφορά σε ακίνητο που έχει οδό και αριθμό, ο προσδιορισμός της θέσης είναι κατά κανόνα απλός και συνήθως αρκεί η αναγραφή της πλήρους διεύθυνσής του ακινήτου, στην περίπτωση όμως που το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου ή σε αγροτική περιοχή, ο εντοπισμός της θέσης του θα πρέπει να γίνει με υπόδειξη του δηλούντα σε εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης. Σε κάθε περίπτωση, είναι χρήσιμο μαζί με τη δήλωση να προσκομίζονται αντίγραφα τοπογραφικών διαγραμμάτων ή άλλων εγγράφων που διευκολύνουν την ορθή αποτύπωση του δηλούμενου ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα. Εφόσον δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του δηλούμενου δικαιώματος κατά την υποβολή της δήλωσης, στη συνέχεια της κτηματογράφησης, ο δηλών θα κληθεί να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία για τον εντοπισμό του.

Οδηγίες για το πάγιο τέλος κτηματογράφησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2308/95 για κάθε δηλούμενο δικαίωμα καταβάλλεται, υποχρεωτικά και επί ποινή απαραδέκτου της δήλωσης, πάγιο τέλος κτηματογράφησης που αντιστοιχεί σε 35 ευρώ ανά δικαίωμα. Το τέλος κτηματογράφησης ανά δικαίωμα σε θέσεις στάθμευσης ή αποθήκες που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου, ανέρχεται σε 20 ευρώ.

Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα εντός του ίδιου ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο για τους δικαιούχους δικαιωμάτων κυριότητας και δουλειών.

Ο υπολογισμός του οφειλόμενου τέλους μπορεί να γίνεται είτε από τον δηλούντα με βάση τις οδηγίες που παρέχονται σχετικά με την πληρωμή από τα γραφεία κτηματογράφησης και τα σημεία ενημέρωσης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., είτε από το προσωπικό του γραφείου κτηματογράφησης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρώνεται το έντυπο πληρωμής το οποίο διατίθεται μαζί με το λοιπό έντυπο υλικό της κτηματογράφησης.

Η καταβολή του τέλους θα διενεργηθεί μέσω 11 τραπεζών που δραστηριοποιούνται πανελλαδικά και 2 τοπικών τραπεζών. Οι διαφορετικοί τρόποι καταβολής του τέλους κτηματογράφησης περιγράφονται πλήρως στις οδηγίες του εντύπου πληρωμής.

Ο υπολογισμός και η πληρωμή του τέλους προηγείται της υποβολής της δήλωσης και το αποδεικτικό καταβολής θα πρέπει να επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης.

Επιπλέον, για κάθε αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ή οιουδήποτε άλλου προβλεπόμενου από τον νόμο εγγράφου ή αίτηση διόρθωσης ή ένσταση, ο νόμος προβλέπει την καταβολή τέλους 5 ευρώ.

Το συνολικό κόστος του έργου θα ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ

Γ. Σουφλιάς: «Στόχος η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου εντός της επόμενης δεκαετίας»

Με στόχο το μεγάλο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου να έχει ολοκληρωθεί εντός της επόμενης δεκαετίας, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς τόνισε ότι «από την επόμενη Τρίτη 17 Ιουνίου, με την έναρξη της κτηματογράφησης 107 νέων περιοχών, των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και τις πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας, το φιλόδοξο αυτό έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία».

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Σουφλιάς, αρχίζει ήδη ο σχεδιασμός των δύο επόμενων προγραμμάτων κτηματογράφησης, με στόχο το μεγάλο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου να έχει ολοκληρωθεί εντός της επόμενης δεκαετίας.

Ο κ. Σουφλιάς περιέγραψε ως «ρεαλιστικό και δίκαιο» το τέλος κτηματογράφησης, με το οποίο διασφαλίζεται μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του έργου, συνολικού κόστους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ απέρριψε την «κινδυνολογία», όπως τη χαρακτήρισε, ότι το διάστημα των τρεισήμισι μηνών που δίνεται δεν είναι επαρκές.

Τέλος, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ επανήλθε στο θέμα του Δασολογίου και των δασικών χαρτών, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του να χρησιμοποιηθούν οι αεροφωτογραφίες του 1960, καθώς το αίτημα για τις αεροφωτογραφίες του 1945 «είναι ανεφάρμοστο, είναι παράλογο». «Πιστεύω ότι, εάν δεν επικρατήσουν άλλου είδους σκοπιμότητες, όλα τα κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν σ ΄αυτή την πρόταση», πρόσθεσε ο Γ. Σουφλιάς.

     
 
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου