Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019, 01:41:10

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΧΡΗΣΤΙΚΑ arrow ΑΣΕΠ - Εργασία 2017 arrow Εκπαιδευτές στα ΙΕΚ ΕΚΑΒ για την ειδικότητα Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Εκπαιδευτές στα ΙΕΚ ΕΚΑΒ για την ειδικότητα Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Πηγή: Express.gr
 Στη πρόσληψη εκπαιδευτών µε ωριαία αντιµισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του εαρινού εξαµήνου 2013, που αρχίζει 26/3/2013 και λήγει 16/7/2013, θα προχωρήσει το ΙΕΚ ΕΚΑΒ. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωροµίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω µαθηµάτων, για την ειδικότητα ∆ιασώστης - Πλήρωµα Ασθενοφόρου που θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τµήµα ΑΘΗΝΑΣ : Α΄,Β΄,Γ΄, ∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ &  A΄ (ταχύρυθµο) & Β' (ταχύρυθμο)
2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τµήµα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ :  Β΄, Γ΄,Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ &  Α΄(ταχύρυθµο)
3.  IEK EKAB  Τµήµα ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄(ταχύρυθµο)
4.  ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τµήµα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Α΄(ταχύρυθµο) & Β΄(ταχύρυθµο)
5.  ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τµήµα ΧΑΝΙΩΝ: Α΄(ταχύρυθµο)
6.  ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τµήµα ΛΑΡΙΣΑΣ: Α΄(ταχύρυθµο) 
7.  ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τµήµα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Α΄(ταχύρυθµο)
8. ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τµήµα ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Α΄(ταχύρυθµο)
9. ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τµήµα ΡΟ∆ΟΥ:  Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ & Α΄(ταχύρυθµο) & Β' (ταχύρυθμο)
10. ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τµήµα ΒΟΛΟΥ: Α΄(ταχύρυθµο)
11. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τµήµα ΠΑΤΡΑΣ: Α΄(ταχύρυθµο)
12. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τµήµα ΛΑΜΙΑΣ: Α΄(ταχύρυθµο)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Αγγλικά (42h)
2. Χρήση Η/Υ (28h )
3. Εισαγωγή στην Επείγουσα Προνοσοκοµειακή Φροντίδα (10h) 
4. Στοιχεία Ανατοµικής και Τοπογραφικής Ανατοµικής (62h)
5. Στοιχεία Φυσιολογίας (65h)
6. Στοιχεία Μικροβιολογίας – Λοιµώξεις (22h)
7. Το φάσµα των συνηθέστερων Επειγόντων Περιστατικών –  Προσέγγιση κατά  συστήµατα (121h).

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Αγγλικά (42 h)
2. Χρήση Η/Υ ( 28 h)
3. Παθήσεις Ερειστικού Συστήµατος που απαιτούν Επείγουσα Φροντίδα (50h)
4. Πολυτραυµατίας – Βασικοί κανόνες αντιµετώπισης (29h)
5. Καταπληξία – Shock (8h)
6. ΄Εγκαυµα – εγκαυµατίας (6h)
7. Απειλητικές αιµορραγίες – ∆ιαταραχές πήξεως αίµατος (10h)
8. Παθήσεις νευρικού συστήµατος (16h)
9. Ψυχιατρικές παθήσεις στην Επείγουσα Φροντίδα (8h)
10. Επείγουσες Οφθαλµολογικές παθήσεις – τραύµατα οφθαλµών (8h)
11. Επείγουσες ΩΡΛ παθήσεις (4h)
12. Επείγοντα Γυναικολογικά – Μαιευτικά προβλήµατα (4h)
13. Επείγοντα νεογνικά και παιδιατρικά (8h)
14. Συνήθεις επείγουσες παθολογικές εικόνες στην καθηµερινή πράξη (84h)
15. ∆ηλητηριάσεις – Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (15h)
16. Στοιχεία φαρµακολογίας – φαρµακογνωσίας (10h)
17. Οργάνωση – αντιµετώπιση µαζικών ατυχηµάτων (16h) 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Πρακτικές ασκήσεις – Φροντιστήρια (258h)   
2. Βασικές Γνώσεις Τηλεπικοινωνίας (13h)
3. Τηλεϊατρική (11h)
4. Συστήµατα Επικοινωνίας (14h)
5. Βασικές Γνώσεις Ασφαλούς Οδήγησης (12h)
6. Αγγλική Γλώσσα (42h)

∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1.  Τεχνική Επικοινωνίας  Επιχειρηµατικότητα (14 h)
2.  Ασκήσεις σε εφαρµογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσηµάτων (32h )
3.  Φαρµακογνωσία. Ασκήσεις νοσηλείας επί ανθρωπίνων οµοιωµάτων.(36h )
4. Αγγλικά (42h)
 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)
1. Στοιχεία Ανατοµικής και Τοπογραφικής Ανατοµική (25h )
2. Στοιχεία Φυσιολογίας (25h)
3. Στοιχεία Μικροβιολογίας-Λοιµώξεις (5h)
4. Το φάσµα των συνηθέστερων επειγόντων περιστατικών – Προσέγγιση κατά συστήµατα (45h)
5. Οξείες παθήσεις οργάνων και συστηµάτων ή λειτουργικές διαταραχές που απαιτούν επείγουσα φροντίδα (30h)
6. Συνήθεις παθολογικές εικόνες στην καθηµερινή πράξη. Προσπέλαση στο πρόβληµα του πάσχοντα από τα συµπτώµατα (70h)
7. Κλινικά φροντιστήρια Ι (80h)
8. Αγγλική Γλώσσα (42h)
9. Χρήση Η/Υ (28h)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)
1. Ασκήσεις σε εφαρµογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσηµάτων & συνδρόµων  (30h)
2. Εκπαίδευση στην αντιµετώπιση Μαζικών Καταστροφών (30h)
3. Κλινικά φροντιστήρια ΙΙ (40h)
4. Τηλεφωνική διαχείριση και διαλογή επειγόντων περιστατικών(20h)
5. Αγγλική Γλώσσα (42h)
6. Χρήση Η/Υ (28h)

∆ικαίωµα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:
Α)   Γιατροί: (Κατά σειρά προτίµησης )
1. Γιατροί µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην εφαρµογή και διδασκαλία της   Επείγουσας Προνοσοκοµειακής Ιατρικής  (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακοµιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το µεταπτυχιακό πρόγραµµα  του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκοµειακής Ιατρικής.
2. Γιατροί του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και ∆ΕΠ µε γνωστικό αντικείµενο συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.
3. Ιδιώτες γιατροί, µε αποδεδειγµένη κατάρτιση – ενασχόληση στη διδασκαλία του αντικειµένου της Επείγουσας Ιατρικής.
Β)  Νοσηλευτές µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην εφαρµογή Επείγουσας Προνοσοκοµειακής Φροντίδας.
Γ)  Πληρώµατα Ασθενοφόρων - ∆ιασώστες  για τις πρακτικές ασκήσεις - φροντιστήρια.
∆)  Επαγγελµατίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωµάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – µαθήµατα κατάρτισης (τηλεϊατρική, συστήµατα επικοινωνίας κλπ) καθώς και
Καθηγητές Αγγλικών ΠΕ, ή επιπέδου Proficiency, µε διδακτική εµπειρία κατά προτίµηση σε παρεµφερείς ειδικότητες
(π.χ. νοσηλευτές), Καθηγητές Πληροφορικής, κατά προτίµηση µε διδακτική εµπειρία.
     
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Σχετική αίτηση  (έντυπο θα δοθεί από το ΕΚΑΒ).
2. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα.
3. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος (στις ειδικότητες που απαιτείται).
5. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αφορά ιατρούς και εφόσον υπάρχει).
6. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων τoυ δελτίου ταυτότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους από τις  4-3-2013  µέχρι 8-3-2013,  κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00  στα κατά τόπους  ΙΕΚ ΕΚΑΒ, αυτοπροσώπως ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο στις εξής διευθύνσεις:

Αθήνα: Τέρµα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός (Σταθµός Μετρό Εθνική ΄Αµυνα), Τ.Κ. 11527, Τηλ: 2132143139, 2132143137
Θεσσαλονίκη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας,  ΤΚ 55535,Τηλ: 2313326655-7 
Αλεξανδρούπολη: ΤΘ 130, 7ο χιλ. Θεσ/νίκης - Αλεξανδρούπολης , ΤΚ 68100, Τηλ: 2551089351 
Ιωάννινα : Γ. Χατζηκώστα 1, ΤΚ 45444, Τηλ :26510 65161,2651054361,2651054368
Ηράκλειο: ∆ιασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων,  ΠΕΠΑΓΝΗ, ΤΚ 71001,Τηλ: 2810377206
Χανιά: Ηγουµένου Γαβριήλ 29,  ΤΚ 73100, Τηλ: 2821028667
Λάρισα: Π.Π.Γ.Ν.Λ. περιοχή Μεζούρλο T.K. 41100, Τηλ: 2410685221
Κέρκυρα: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 27, περιοχή Κέρκυρα (Πλατυτέρα) T.K. 49100, Τηλ: 2661032333
Ρόδο: Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου , 'Αγιοι Απόστολοι  ΤΚ 85100, Τηλ: 2241060933
Βόλος: Πολυµέρη 134,ΤΚ 38500 Τηλ.2421022966
Πάτρα: Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίο, Τ.Κ 26500   Τηλ: 2610635933, Τηλ: 2610635945
Λαµία Κ, Καραµανλή (πλησίον ∆ΕΥΑΛ) ΤΚ 35100 Τηλ: 2231044444, Τηλ: 2231023333

Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδροµικά δεν θα γίνουν δεκτές.


Πηγή: diorismos.gr

     
 
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου