Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015, 03:03:38

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   29°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΕΙΔΗΣΕΙΣ arrow Οικονομία arrow Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων ιδιωτικών συμφωνητικών
Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων ιδιωτικών συμφωνητικών
 30/08/08-07:59

Η 20ή ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου εκάστου έτους είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της κατάστασης στην αρμόδια ΔΟΥ της κατάστασης ιδιωτικών συμφωνητικών.

Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο υπουργείου Οικονομικών (Αριθμ. Πρωτ.: 1087042/4540/ΔΕ-Β) με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις προθεσμίες υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Απαντώντας στην από 21.7.2008 αίτησή σας, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το 1080097/1434/Α0012/25.7.2008 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, αναφορικά με το θέμα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της κατάστασης ιδιωτικών συμφωνητικών που προβλέπεται από τις διατάξεις της 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β 951), με την οποία καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν.1882/1990, σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της κατάστασης στην αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση είναι η 20ή ημέρα Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους και εφόσον αυτή δεν είναι εργάσιμη, η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (σχετικές διατάξεις άρθρα 240-246 Αστικού Κώδικα)».

Αναφορικά με το άρθρο 8, παρ. 16. του ν. 1882/1990, αυτό αναφέρει τα εξής:

«Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ, άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Κατ' εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά του προηγούμενου εδαφίου που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986».

Oσον αφορά δε στη διάταξη της εγκλυκλίου Αρ.Πρωτ. 1065606/7222/ΔΕ-Η, αυτή έχει ως ακολούθως:

«Εξαίρεση των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων από την υποβολή ορισμένων συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 - Καθορισμός διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της ίδιας παραγράφου, άρθρου και νόμου

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990, με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή, θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας κατάρτισης και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ κ.λπ.

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/ /22.10.1998), με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται Υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 και των άρθρων 47 και 55 του Ν.2065/1992, όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών.

3. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β'/21.4.2000) απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων υπουργού Οικονομικών στους υφυπουργούς Οικονομικών".

4. Την ανάγκη απλούστευσης της υφιστάμενης διαδικασίας υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

1. Εξαιρούμε τις χρηματιστηριακές επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ των συμφωνητικών που καταρτίζουν με τους πελάτες τους και αφορούν πράξεις σχετιζόμενες με μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

2. Καθορίζουμε διαφορετικό τρόπο υποβολής των συμφωνητικών που καταρτίζουν οι λοιποί υπόχρεοι, ως ακολούθως:

α) Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται σε κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

β) Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συμφωνητικού (αριθμός και ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ κάθε συμβαλλόμενου στο συμφωνητικό, αντικείμενο συμφωνητικού, ποσό, διάρκεια συμφωνητικού, λοιπές παρατηρήσεις).

γ) Η κατάσταση με τα αναγραφόμενα στοιχεία που αναφέρονται στις περ. α' και β', υποβάλλεται μόνο από κάθε συμβαλλόμενο επιτηδευματία στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του ΔΟΥ προς θεώρηση.

3. Για τον τόπο και χρόνο φύλαξης των συμφωνητικών και καταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 περί ΚΒΣ.

4. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2386/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν.2682/1999, εξακολουθούν να ισχύουν.

5. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.7.2000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 
     
 

www.atlas.gov.gr: Δείτε τα ένσημά σας σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
gsis.gr: Δείτε μέσω internet αν χρωστάτε στην εφορία (Τέλη, ΕΕΤΑ 2013, ΕΕΤΗΔΕ, Φόροι)
www.ika.gr: Εκτυπώστε τη Βεβαίωση Σύνταξης ΙΚΑ για φορολογική δήλωση 2015
Taxisnet: Α21 - Κάντε αίτηση για οικογενειακό επίδομα 2014
ΗΔΙΚΑ: Εκτυπώστε τη Βεβαίωση Σύνταξης ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑΥΕΚ
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου

 
 

ΕΞΠΡΕΣ - Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε., 46ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου Τ.Κ.: 190 01 ΒΙΟΠΑ - Κερατέας Αττική, Τηλ. κέντρο: 213 01 61700 Copyright ©2013