Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 18:11:04

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ.1011/2012: Εντός 10 ημερών το Ελεγκτικό Γραφείο πρέπει να ενημερώνει τη ΓΓΠΣ για το πέρας των ελέγχων
ΠΟΛ.1011/2012: Εντός 10 ημερών το Ελεγκτικό Γραφείο πρέπει να ενημερώνει τη ΓΓΠΣ για το πέρας των ελέγχων
Πηγή: Express.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 10 ημερών θα έχουν ιδιωτικές εταιρίες που πραγματοποιούν ελέγχους σε επιχειρήσεις με σκοπό να εκδώσουν ετήσιο πιστοποιητικό να ενημερώσουν τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου.

Οπως προσδιορίζεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1011/10.1.2012:

«Ο Νόμιμος Ελεγκτής και το Ελεγκτικό Γραφείο εντός δέκα ημερών από την ανάληψη του διαχειριστικού ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει και τη χορήγηση του “ετήσιου πιστοποιητικού”, υποχρεούται να ενημερώσει ηλεκτρονικά την εφαρμογή της ΓΓΠΣ για το γεγονός και για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου. Ειδικά για τις εταιρίες που κλείνουν ισολογισμό μέχρι 31.12.2011 η ανωτέρω ενημέρωση θα γίνει μέχρι την 30.3.2012».

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή, όσες εταιρίες δεν προχωρήσουν στη λήψη του αναγκαίου πιστοποιητικού (συγκεκριμένα οι εταιρίες που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές) θα βρεθούν αντιμέτωπες με άμεσο φορολογικό έλεγχο και επιβολή προστίμων που κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με διάταξη του πολυνομοσχεδίου, το ύψος του προστίμου καθορίζεται ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο.


ΠΟΛ.1011/10.1.2012

Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄1657) περί καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ Α΄ 174)
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012

(ΦΕΚ Β' 91/30-01-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜA Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ Η/Υ (Δ31)

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Πούλη Δήμητρα, Τάκη Βασιλική
Τηλ. :210 3375455, 3375205
FAX :210 3375416

ΠΟΛ 1011

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β'Α 1657) περί καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ Α'Α 174)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του ν.2238/1994, όπως ισχύει, καθώς και το αριθ. 636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2. Το άρθρο 39Α παρ. 10 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 66 παρ. 1 του ν.2238/1994.

4. Το άρθρο 68 παρ. 4 και 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 69 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 107 παρ. 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ 174 Α΄) περί «Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

8. Τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως ισχύει.

10. Το άρθρο 6 του ν.2690/1999.

11. Την απόφαση ΠΟΛ.1159/22.7.2011.

12. Την αριθ. 44760/1362/24.10.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

13. Το αριθ. ΓΔΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ1156477 ΕΞ 16.11.2011 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

14. Την αριθ. Υ25 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2792/8.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

15. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από τους Νόμιμους Ελεγκτές και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ), έως την 10η ημέρα του έβδομου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για τις εταιρείες που έκλεισαν ισολογισμό την 30.6.2011 η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ παρατείνεται έως την 30.03.2012».

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να διατηρούν τον αναλυτικό φάκελο τεκμηρίωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ημερομηνία που υποβάλλεται η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ και υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η διαδικασία ενημέρωσης της εφαρμογής για έναν τυπικό φορολογικό έλεγχο, σε ότι αφορά την επικοινωνία με το Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο έχει ως εξής:
Ο Νόμιμος Ελεγκτής και το Ελεγκτικό Γραφείο, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη του διαχειριστικού ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει και τη χορήγηση του «ετήσιου πιστοποιητικού», υποχρεούται να ενημερώσει ηλεκτρονικά την εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ για το γεγονός και για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου. Ειδικά για τις εταιρείες που κλείνουν ισολογισμό μέχρι 31.12.2011 η ανωτέρω ενημέρωση θα γίνει μέχρι την 30.03.2012».

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ Β΄1657) ισχύουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου