Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 20:59:45

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1023/2012: Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης φόρου νοσοκομείων
ΠΟΛ 1023/2012: Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης φόρου νοσοκομείων
Πηγή: Express.gr

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1023/25.1.2012 του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι τις 17-02-2012 η προθεσμία υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υπόχρεων νοσοκομείων του πίνακα 3 της με αριθμό Φ.42000/31584/4324/27.12.2011 (βλέπε πιο κάτω) κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2984 Β).


Η ΠΟΛ.1023/25.1.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ A'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου
Τηλέφωνο :210-3375314
FAX:210-3375001

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1023

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υπόχρεων νοσοκομείων του πίνακα 3 (βλέπε πιο κάτω)  της με αριθμό Φ.42000/31584/4324/27.12.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2984 Β).

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α')περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2.Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

3.Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α'), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4.Τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ορίζεται η υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών να παρακρατούν φόρο, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας των αγαθών.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), με τις οποίες ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, οφείλουν να αποδίδουν αυτόν εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

6. Το με αρ. πρωτ. ΔΥ5γ/οικ. 4357/13/1/2012 αίτημα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για παράταση της προθεσμίας απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, από τα υπόχρεα νοσοκομεία του πίνακα 3 της με αριθμό Φ.42000/31584/4324/27.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2984 Β'), λόγω του μεγάλου αριθμού των ενταλμάτων που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2011 για την εξόφληση των προμηθευτών τους και της πίεσης του χρόνου απόδοσης του οφειλόμενου φόρου.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και υστέρηση των εσόδων.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, από τα υπόχρεα νοσοκομεία του πίνακα 3 της με αριθμό Φ.42000/31584/4324/27.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2984 Β'), κατά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές τους και κατ' εφαρμογή αυτού του άρθρου, που έληξε την 15η Ιανουαρίου 2012 παρατείνεται μέχρι την 17η Φεβρουαρίου 2012.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Νόμος 2238
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 151 - 16.09.1994
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Η Κ.Υ.Α. αριθ. Φ.42000/31584/4324/27.12.2011

Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/Α/16−12−2011.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Τo Π.Δ. 110/2011 (Α΄243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται καμία επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Οι απαιτήσεις Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) έναντι φαρμακευτικών εταιριών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α, 6) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν. 4025/2011 (Α,228) καθορίζονται ανά φαρμακευτική εταιρία ή Κ.Α.Κ. στον ΠΙΝΑΚΑ 1 που ακολουθεί.

2. Εκχωρείται ποσό αναλυτικά αναφερόμενο ανά εταιρεία στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2, για συμψηφισμό με ισόποσες οφειλές των ασφαλιστικών οργανισμών ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ΟΓΑ προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ του πίνακα 3, και το οποίο κατανέμεται για μεν το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ μέχρι του ποσού 150.000.000,00 ΕΥΡΩ, για δε τον ΟΓΑ μέχρι του ποσού 43.678.132,59 ΕΥΡΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Ν.Π.Δ.Δ.
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Π.Γ.Ν.Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΝΟΣ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΡ/ΚΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ
Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣ.
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΟΝΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Γ.Ν.Α. ΚΑΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ «ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ − ΜΕΤΑΞΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 'Α'Α ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'Α'Α
Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Π.Ν.Θ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.Π.Ν.Θ.
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4 ΔΥ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ.
ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ

4. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, που αναφέρονται παραπάνω, συμψηφίζουν υποχρεωτικά τα ποσά που τους εκχωρούνται με οφειλές τους ή μέρος αυτών προς τις φαρμακευτικές εταιρείες ή κ.α.κ. του συνημμένου πίνακα 2.

5. Τα εισπραχθέντα ή εισπραττόμενα, πέραν των εκχωρηθέντων του Πίνακα 2, ποσά και μέχρι του ποσού του Πίνακα 1, αποδίδονται στα ως άνω Νοσοκομεία, για εξόφληση οφειλών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του ΟΓΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

icon Απαιτήσεις Φορέων έναντι φαρμακευτικών εταιριών ΠΙΝΑΚΕΣ 1 , 2 (146.04 KB)


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου