Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 18:52:19

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1020/2012: Ελεγχοι με κριτήρια κινδύνου για φοροδιαφυγή
ΠΟΛ 1020/2012: Ελεγχοι με κριτήρια κινδύνου για φοροδιαφυγή
Πηγή: Express.gr
ΜE την εφαρμογή κριτηρίων κινδύνου φοροδιαφυγής θα επιλέγονται οι επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, ακόμη και μισθωτοί που θα ελέγχονται από την εφορία. Πρόκειται για ένα σύστημα που θα παρακολουθεί τη «φορολογική συμπεριφορά» κάθε φορολογουμένου με συγκεκριμένα κριτήρια και τη χρήση μεθόδων ανάλυσης (risk analysis), που αποτυπώνουν υψηλές πιθανότητες διάπραξης φορολογικών παραβάσεων.

Οπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για κάθε κριτήριο-κανόνα κινδύνου αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός μορίων που αποτυπώνουν τον βαθμό επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή. Οι φορολογούμενοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ.1020/13.1.2012 έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αποφάσεων ΠΟΛ.1178/2011 (Φ.Ε.Κ Β΄2071) και ΠΟΛ.1233/17.11.2011 περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010».Με τις αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1178/23.8.2011 και ΠΟΛ.1233/17.11.2011, οι οποίες σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί και αφορούν την επιλογή για έλεγχο ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, επιτηδευματιών και μη επιτηδευματιών, με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), ορίζονται οι παραβάσεις ή οι παραλείψεις, τα στοιχεία και γενικά τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προς έλεγχο δηλώσεων, τα μόρια που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του ν.3842/2010.

Για την εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με βάση τον πίνακα κριτηρίων-κανόνων επιλογής Υποθέσεων για έλεγχο, όπως ορίστηκε στην ΠΟΛ.1178/23.8.2011 Α.Υ.Ο και με τη χρήση μεθόδων Ανάλυσης Κινδύνου που πραγματοποιείται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ELENXIS, γίνεται η στόχευση και η επιλογή φορολογούμενων υψηλής μοριοδότησης που θα ελεγχθούν από τις φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες. Οι υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται σε λίστες που δημιουργούνται μέσω του συστήματος ELENXIS, ανά ελεγκτική υπηρεσία και κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας (επικινδυνότητα) για έλεγχο.

2. Οι λίστες αυτές, ανάλογα με τις προτεραιότητες που ορίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μπορεί να περιλαμβάνουν Υποθέσεις υπόχρεων που τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, να αφορούν φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή μη, νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή μη, ομάδες επιχειρήσεων ορισμένου μεγέθους, δραστηριότητας, ακαθαρίστων εσόδων ή καθαρών κερδών κ.λπ.

3. Οι επιλεγέντες στόχοι (φορολογούμενοι) γίνονται υποψήφιες Υποθέσεις για έλεγχο και μέσω του συστήματος ELENXIS δρομολογούνται στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες κατά ελεγκτική αρμοδιότητα. Κατόπιν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67Α του ΚΦΕ, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.3943/2011, τις λίστες των υποψηφίων υποθέσεων θα επεξεργάζονται οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, οι οποίοι θα μπορούν αιτιολογημένα να κάνουν προτάσεις μέσω του συστήματος ELENXIS, για τη δημιουργία επιπλέον υποθέσεων τακτικού φορολογικού ελέγχου που δε συμπεριλαμβάνονται στις επιλεγείσες Υποθέσεις ή για την αφαίρεση κάποιων. Στη συνέχεια, οι προτάσεις θα αξιολογούνται από τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ο οποίος, μέσω του συστήματος ELENXIS, θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει τις υποβληθείσες προτάσεις.

Μετά την έγκριση ή απόρριψη από την λίστα των υποχρεωτικά ελεγκτέων υποθέσεων «Υποψήφιες Υποθέσεις», ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας θα προβαίνει στην έκδοση εντολών ελέγχου μέσω του συστήματος ELENXIS. Με την έκδοση της εντολής ενημερώνεται αυτόματα η βάση του συστήματος με όλα τα στοιχεία της.
4. Από τις 18/11/2011 και εφεξής και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1233/17.11.2011, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, των ΔΕΚ και των ΠΕΚ, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδικασία για την έκδοση των εντολών ελέγχου, οι οποίες θα εκδίδονται με τη σειρά μοριοδότησης (επικινδυνότητα) που οι υποθέσεις εμφανίζονται στη λίστα «Υποψήφιες Υποθέσεις». Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος ελέγχου για κάποιες από τις Υποθέσεις αυτές, οι αρμόδιοι προϊστάμενοι θα προχωρούν στην έκδοση εντολών ελέγχου με συγκεκριμένη αιτιολογία για Υποθέσεις που ακολουθούν στη λίστα κατά σειρά προτεραιότητας. Για την ενέργεια αυτή ενημερώνεται ΑΜΕΣΑ, μέσω του συστήματος, η Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η έκδοση των ως άνω εντολών ελέγχου από τους προϊσταμένους των λοιπών ΔΟΥ για υποθέσεις που θα επιλεγούν μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) του ELENXIS, θα γίνεται σταδιακά κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Γενικού Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1233/17.11.2011. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα στους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών, αιτιολογημένης δημιουργίας υποθέσεων μέσω του συστήματος ELENXIS, των λοιπών ειδών ελέγχου, πλην τακτικού.

5. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ελέγχου και στην εφαρμογή της απόφασης, που θα γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΟΠΣ ELENXIS, προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας των ελέγχων. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του Συστήματος θα αποστέλλονται μέσω του server του ELENXIS που υπάρχει σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία και μελλοντικά, θα αναρτηθούν στον εκπαιδευτικό ιστότοπο του ΟΠΣ ELENXIS. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου