Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:00:17

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1257: Διευκρινίσεις για βεβαιώσεις δαπανών του πρόγραμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»
ΠΟΛ 1257: Διευκρινίσεις για βεβαιώσεις δαπανών του πρόγραμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»
Πηγή: Express.gr
Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων δαπανών που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον», δίνει με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1257 της 27ης Δεκεμβρίου 2011 το Υπουργείο Οικονομικών.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου ΠΟΛ.1257/27.12.2011:

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ.: 101 84
Πληροφορίες: Κ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3375317, 318
FAX: 210 3375001

ΠΟΛ 1257

ΘΕΜΑ: Έκδοση βεβαιώσεων δαπανών που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον».

Με αφορμή γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'), το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παρ.1 του ιδίου άρθρου μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), μεταξύ άλλων, του ποσού της δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3614/2007 ή και για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που θα προκύψουν μετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3661/2008 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και αφορούν σε μια σειρά από επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες καταγράφονται περιοριστικά στην περ. ιδ' του άρθρου 9 (αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου, αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, καθώς και αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτήρια, δαπάνη για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης).

Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.4024/2011 , για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.2011 και μετά.

2. Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το εν λόγω πρόγραμμα σχεδιάστηκε με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και με κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, των Περιφερειακών και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η υλοποίηση του προγράμματος στηρίζεται, πέραν του κοινοτικού δικαίου, στην εφαρμογή του πρόσφατα διαμορφωμένου ελληνικού θεσμικού πλαισίου, κατ' εξουσιοδότηση του ν.3661/2008 (ο οποίος ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία 202/91/ΕΚ), με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ, Δ6/Β/5825/30.03.2010, ΦΕΚ 4074 Β') και το π.δ. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ 177 Α') για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (το πρόγραμμα βασίζεται στη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης στο προς ένταξη ακίνητο). Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή δύο (2) κατηγοριών κινήτρων, στις οποίες εντάσσονται οι ωφελούμενοι ανάλογα με το εισόδημά τους, για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο κεφ. 3 του Οδηγού Εφαρμογής.

3. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στην υπηρεσία μας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και τον Οδηγό Εφαρμογής, το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» παρέχει, μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Alpha Bank, EFG Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, άτοκο δάνειο και επιχορήγηση σε αναλογία 65% - 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για την κατηγορία κινήτρων Α και σε αναλογίας 85% - 15% για την κατηγορία κινήτρων Β. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση ωφελούμενου δε μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο ωφελούμενος του προγράμματος υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να διατηρήσει το έργο για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του και για το ίδιο διάστημα να τηρεί φάκελο έργου, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έντυπα του προγράμματος, τα δύο Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς και τα παραστατικά των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν. Η διατήρηση των παραστατικών δαπανών για τις πραγματοποιούμενες ενεργειακές παρεμβάσεις, από τον ωφελούμενο του προγράμματος, κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να καταστούν δυνατοί επιτόπιοι έλεγχοι από τα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η παροχή του φορολογικού κινήτρου βάσει των διατάξεων της περ. ιδ' της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ στα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», αφορά στο τμήμα των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης για το οποίο δεν έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος.

4. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών θα διατηρούνται στο φάκελο έργου από τον ίδιο τον φορολογούμενο/ωφελούμενο, για την περίπτωση ενδεχόμενου εθνικού ή κοινοτικού ελέγχου, γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:

Για να είναι δυνατή η παροχή του πιο πάνω φορολογικού κινήτρου, θα πρέπει να χορηγείται από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βεβαίωση δαπανών στους φορολογούμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,

β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,

γ) Τα στοιχεία του εκδότη, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, της απόδειξης λιανικής πώλησης (ή του τιμολογίου) στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης για την επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης,

δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»,

ε) Το συνολικό υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος ο φορολογούμενος/ωφελούμενος του προγράμματος,

στ) Ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

Η ανωτέρω βεβαίωση δαπανών θα συνυποβάλλεται, αντί των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών, από τον εκάστοτε φορολογούμενο/ωφελούμενο στην αρμόδια για τη φορολόγησή του Δ.Ο.Υ, προκειμένου να τύχει της φορολογικής έκπτωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, για το τμήμα των δαπανών για το οποίο δεν έχει επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
I. ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

Βρείτε τον ανωτέρω νόμο ή νόμους από τη σελίδα Νόμοι &  Νομοσχέδια 2000 - 2011 του Express.gr


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου