Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:00:26

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow Εγκύκλιος για την λειτουργία των λαϊκών αγορών με αφορμή τις διατάξεις του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
Εγκύκλιος για την λειτουργία των λαϊκών αγορών με αφορμή τις διατάξεις του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
Πηγή: Express.gr
Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ.: Α2-2024/16.12.2011 για την λειτουργία των λαϊκών αγορών με αφορμή τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», έδωσε στη δημοσιότητα το  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το κείμενο της εγκυκλίου:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ. Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Βασ.Γιαμούζης , Αικ. Παπασωτηρίου
Τηλέφωνο : 210-3840752 210-3893497 210-3893499
Fax: 210-3833092-3842642

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία λαϊκών αγορών, των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, αρμοδιότητες κτλ.»

Με αφορμή τις διατάξεις των εδαφίων 32 και 33 της παρ. II του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όσον αφορά θέματα λαϊκών αγορών, ειδικότερα δε ως προς το πεδίο εφαρμογής τους σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία «περί λαϊκών αγορών», έχουμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΑ

Το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο καταρτίστηκε με γνώμονα και ζητούμενο:

1. Τη διαφάνεια με την θέσπιση υποχρεωτικών ενιαίων κανόνων για όλη την επικράτεια, σχετικών με την απόκτηση της ιδιότητας του πωλητή λαϊκών αγορών, (προκήρυξη, δημοσίευση, υποβολή αιτήσεων, διαδικασίες επιλογής, δημόσιες κληρώσεις για τους ενδιαφερομένους απόκτησης άδειας κτλ), εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας (όπως τοποθετήσεις, μεταβιβάσεις, θεωρήσεις, ανανεώσεις των αδειών κτλ), αλλά και των επιβαλλόμενων κυρώσεων (ποινικές - διοικητικές) όσων παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των αγορών.

2. Tnς ευαισθησίας που πρέπει να επιδεικνύει η πολιτεία σε αδύναμες οικονομικά κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (άνεργοι, ανάπηροι, πολύτεκνοι κτλ) λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο του βιοπορισμού κατά τη διαδικασία κρίσης των ενδιαφερομένων για την απόκτηση της ιδιότητας του πωλητή (ρυθμίσεις παρ.6 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995).

3. Tnc ισονομίας και της ισότιμης αντιμετώπισης των ενδιαφερομένων να αποκτήσουν την ιδιότητα του πωλητή για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, με κριτήριο την ίση μεταχείριση χωρίς φραγμούς ως προς την καταγωγή την κοινωνική τους θέση, την θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισμό.

Α) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει θέματα λαϊκών αγορών (ίδρυσης, διάλυσης, κατάργησης, απόκτησης της ιδιότητας του πωλητή, εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών, επιβαλλόμενων κυρώσεων κτλ) αναλυτικά περιλαμβάνεται σε διατάξεις του:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ όπως:

1.1. σε διατάξεις του βασικού ν. 2323/1995 (Α' 145) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».

1.2. σε διατάξεις νόμων με τις οποίες τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκε οι διατάξεις του βασικού ν. 2323/1995 και ειδικά:

1.2.1. ν. 3190/2003 (Α'249)

1.2.2. ν. 3377/2005 (Α'202)

1.2.3. άρθρο 26 του ν. 3419/2005 (Α' 297)

1.2.4. άρθρο 12 του ν. 3557/2007 (Α' 100)

1.2.5. άρθρο 34 του ν. 3784/2009 (Α' 137)

1.2.6. άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (Α' 47)

1.3. σε διατάξεις του π.δ. 51/ 2006 (Α' 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 116/2008 (Α' 179)

1.4. σε διατάξεις του π.δ. 115/2008 (Α 179') «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας».

1.5. σε Υπουργικές Αποφάσεις. (Α2-1147/04, Α2-1148/04, Α2-1149/04, Α2- 1150/04, Α2-1151/04) (Β' 873).

1.6. στην υπ' αριθμ. Κ1-164/17-1-2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «προσαρμογή διατάξεων του Υπαίθριου Εμπορίου στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (Φ.Ε.Κ. 275 Β), με την οποία διευκρινίστηκαν μεταξύ των άλλων και θέματα λαϊκών αγορών. Η εν λόγω Κ.Υ.Α. έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με αριθμό ΑΔΑ 4 Α11Φ-ΡΟ.

2. Υπουργείου ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2.1. Στο άρθρο 75 παρ. II του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (εφεξής Κ.Δ.Κ.) (ν. 3463/2006) στο οποίο προβλέπεται ότι:
«75. II. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα Αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι Αρμοδιότητες αυτές είναι, ειδικότερα, οι ακόλουθες: [...]
19. Η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η χορήγηση αδειών εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α), καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές».

2.2. Στο άρθρο 94 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», με το οποίο προστέθηκαν νέες αρμοδιότητες στο παραπάνω άρθρο 75 παρ. II του ΚΔ.Κ όπως:

«ΑΡΘΡΟ 94
6. Στο άρθρο 75 παρ. II του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
32. Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισυό του τρόπου της εν νένει λειτουργίας Λαϊκών Ανορών, σύυφωνα υε την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
33. Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών.»

Β) Στις «Γενικές Μεταβατικές διατάξεις» του άρθρου 282 του ν 3852/2010

«'Αρθρο 282 Γενικές Μεταβατικές διατάξεις
«1.α. Για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες νοούνται, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους, ο Περιφερειάρχης, το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή.
β) Για τις αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών οι οποίες μεταβιβάζονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και των οποίων η άσκηση, από τις ειδικές διατάξεις που τις διέπουν, ορίζουν, ως αρμόδιο όργανο το Γενικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, από την έναρξη ασκήσεως καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων νοείται ο Περιφερειάρχης.
γ. Η ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων ισχύει και για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, κατ' αντιστοιχία, προς τις απονεμόμενες αρμοδιότητες».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Από τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 με τις οποίες προστέθηκαν νέες αρμοδιότητες στην παρ. II του άρθρου 75 του ΚΔ.Κ σας επισημαίνουμε ορισμένα σημεία τα οποία και πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας για την ορθότερη αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων και των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας «περί λαϊκών αγορών» σε συνδυασμό με αυτές τις διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση προέχει η ομαλή λειτουργία των αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (κατ' επιταγή του νόμου) και η διευκόλυνση των άμεσα εμπλεκομένων με αυτές πωλητών (επαγγελματιών- παραγωγών), προς όφελος των καταναλωτών.

1) Από το εδάφιο 32 της παρ. II του άρθρου 75 του Κ.Δ.Κ. το σημείο «........και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, »

2) τις παρ 1 α, 1 β και 1 γ του άρθρου 282 με τίτλο «Γενικές Μεταβατικές διατάξεις» του νόμου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις σχετικά με τα επιμέρους ζητήματα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για τις λαϊκές αγορές, εφόσον δεν καταργούνται ρητά από τις νέες ρυθμίσεις.

Συνάγεται εκ των ανωτέρω επίσης, ότι στις περιπτώσεις που η ειδική νομοθεσία «περί λαϊκών αγορών» προέβλεπε, ως όργανο άσκησης αρμοδιοτήτων, το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή, από 1-1-2011 ως αρμόδια όργανα άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών για μεν τις Περιφέρειες νοούνται, ο Περιφερειάρχης, το Περιφερειακό Συμβούλιο και η οικεία Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, για δε τους Δήμους, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικεία Επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι με την έναρξη των αρμοδιοτήτων από τα νέα όργανα διοίκησης από 1/1/2011, δε θίγεται η ήδη διαμορφωθείσα κατάσταση μέχρι την 31/12/2010 ως προς τις υπάρχουσες αγορές, την οργανωτική δομή αυτών και τους κατόχους αδειών πωλητές.

Β) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1. ΙΔΡΥΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ -ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ) ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Στο εδάφιο 32 της παρ. II του άρθρου 75 του Κ.Δ.Κ., όπως προστέθηκε με την πρ.6 του άρθρου 94 του ν.3852/2010, προβλέπεται ότι οι δήμοι της χώρας, πλην των δήμων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, έχουν την αρμοδιότητα για ίδρυση, μετακίνηση διάλυση (κατάργηση) λαϊκής αγοράς.

Σε όλους τους δήμους της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής εκτός αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιά, ο οικείος δήμος στην εδαφική περιφέρειά του, ασκεί την αρμοδιότητα ως προς την ίδρυση, μετακίνηση και διάλυση (κατάργηση) λαϊκής αγοράς, (εδάφιο 32 της παρ. II του άρθρου 75 του Κ.Δ.Κ. όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010).

Αυτή η ρύθμιση σε σχέση με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, διαφοροποιεί το όργανο διοίκησης που ασκεί την αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής απόφασης για τη διαδικασία ίδρυσης, μετακίνησης και διάλυσης (κατάργησης) λαϊκής αγοράς.

Βέβαια, και με το προϊσχύσαν καθεστώς, η πρόταση του δήμου, για ίδρυση, μετακίνηση διάλυση (κατάργηση) λαϊκής αγοράς, είχε την ισχύ απόφασης (δεσμευτική) για το Νομαρχιακό συμβούλιο, το οποίο μόνο αιτιολογημένα είχε τη δυνατότητα να την απορρίψει. Πλέον με τη νέα γενική αρμοδιότητα που παρέχεται από το ν. 3852/2010, ο δήμος είναι το τελικό όργανο απόφασης.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας, ίδρυσης, μετακίνησης και διάλυσης (κατάργησης) λαϊκής αγοράς, από τους οικείους δήμους, θεωρείται η ύπαρξη γνώμης της νομαρχιακής επιτροπής (νυν επιτροπής περιφερειακής ενότητας της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 όπως ισχύει μετά την προσθήκη των εδαφίων α, β και γ της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3557/2007 (Α' 100), (σε συνδυασμό με την παρ. 1α του άρθρου 282 του ν. 3852/2010), στα πλαίσια των προκαταρτικών ενεργειών νια την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Η επιτροπή λόγω της αντιπροσωπευτικής σύνθεσης (από τοπικούς φορείς), για θέματα που έχουν σχέση με ίδρυση, μετακίνηση διάλυση (κατάργηση) λαϊκής αγοράς, μπορεί να συμβάλει με τη γνώμη της, στην επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, των κατόχων αδειών πωλητών, αλλά και στάθμισης των επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών) που μπορεί να επιφέρει στην τοπική αγορά του στεγασμένου εμπορίου, η λειτουργία σε περίπτωση ίδρυσης ή μετακίνησης λαϊκής αγοράς και το παραεμπόριο που σε αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσεται στις παρυφές της αυτής.

Η επιτροπή για την περιφερειακή ενότητα είναι ενιαία και συγκροτείται από το αντίστοιχο με το νομαρχιακό συμβούλιο όργανο διοίκησης, που σε αυτή την περίπτωση είναι το Περιφερειακό συμβούλιο. Κάθε επιτροπή έχει την ίδια εδαφική αρμοδιότητα που είχε η αντίστοιχη νομαρχιακή επιτροπή πριν την εφαρμογή του ν. 3852/2010.

Η απόφαση του οικείου δήμου σε κάθε περίπτωση ίδρυσης, μετακίνησης, διάλυσης (κατάργησης) λαϊκής αγοράς, πρέπει να καταστεί γνωστή (αρ. 94 παρ. 32) στην αρμόδια με θέματα εμπορίου υπηρεσία τη ς Περιφερειακής ενότητας. προκειμένου στο μέλλον να στελεχώσει τις νέες λαϊκές αγορές με πωλητές ή σε περίπτωση διάλυσης (κατάργησης) λαϊκής αγοράς να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των πωλητών σε λειτουργούσες ήδη λαϊκές αγορές.

2. ΑΔΕΙΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Για τις άδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούχοι είναι τα πρόσωπα της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 (Α' 145) όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 51/2006, όπως ισχύει χωρίς καμία μεταβολή.

Τα πρόσωπα που αποκτούν την άδεια ανάλογα με την ιδιότητα θεωρούνται πωλητές (επαγγελματίες ή παραγωγοί) λαϊκών αγορών, εφοδιάζονται με τον αντίστοιχο τύπο της άδειας ( επαγγελματικής ή παραγωγικής ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 51/2006, η οποία υποχρεωτικά φέρει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του κατόχου της.

2.1. Επαγγελματικές άδειες

Οι επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα (υία υόνο άδεια σε κάθε πρόσωπο) για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία της παρ. 5, και στους δικαιούχους, της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 (Α' 145), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει, καθώς και της υπ' αριθμ. Κ1-164/17-1-2011 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «προσαρμογή διατάξεων του Υπαίθριου Εμπορίου στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά»(Β' 275), όπου διευκρινίζονται μεταξύ των άλλων και θέματα λαϊκών αγορών.

Η χορήγηση νέων αδειών ή κάλυψη υφισταμένων κενών επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, των παρ. 5 και 6 του άρθρου 7 του ν. 2323/95. Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι (Δημοτικό Συμβούλιο) καθορίζουν τον αριθμό των προς διάθεση αδειών ύστερα από τη γνώμη της Επιτροπής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 2 του ν. 2323/1995.

Στην απόφαση του Δήμου θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των αδειών ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που έχουν προηγουμένως διαγραφεί και τις πραγματικές ανάγκες των λαϊκών αγορών κάθε Δήμου, (παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει).

Η αναλογία του 90% για προϊόντα γης και το υπόλοιπο 10% για τις λοιπές κατηγορίες, (τελευταία περίπτωση της παρ. Δ του άρθρου 2 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει), πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα.

Οι άδειες προκηρύσσονται συνολικά νια κάθε περιφερειακή ενότητα από τον οικείο Περιφερειάρχη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του ν. 2323/1995, σε τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από δύο υπαλλήλους της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έναν υπάλληλο της αρμόδιας Περιφέρειας.

Τα θέματα της προκήρυξης, της δημοσίευσης, των εκ του νόμου απαιτούμενων δικαιολογητικών, της τριμελούς επιτροπής παραλαβής, του βοηθητικού προσωπικού κ.τ.λ. ορίζονται κατά Περιφερειακή Ενότητα από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995.

Με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνονται οι τελικοί πίνακες με τους επιλεγέντες δικαιούχους των επαγγελματικών αδειών. Οι σχετικοί τελικοί πίνακες με τους δικαιούχους διαβιβάζονται στους οικείους δήμους για την χορήγηση από τις υπηρεσίες των δήμων της άδειας (αρ. 2 παρ. 3 του π.δ. 116/08 όπως ισχύει), σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα.

Οι κάτοχοι τοποθετούνται στις λαϊκές αγορές με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις αντίστοιχες υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε θέματα εμπορίου.

Επισημαίνεται ότι η καταστρατήγηση της ανωτέρω νόμιμης διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών προσωρινού χαρακτήρα, απαγορεύεται καθ' υπέρβαση νόμου, καθώς έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία.

2.2. Λοιπά θέματα σχετικά με τις επαγγελματικές άδειες.

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει συνοπτική περιγραφή των επί μέρους αρμοδιοτήτων και τα όργανα άσκησης αυτών με βάση την κείμενη νομοθεσία σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, πλέον των όσων αναλυτικά περιλαμβάνονται για τις επαγγελματικές άδειες στην παρούσα εγκύκλιο.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ/Π.Δ.

ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ν.3852/10

ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ Ν 3852/10

προκήρυξη νέων αδειών

παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/95

περιφερειάρχης

/ανα περιφερειακη ενοτητα

νομάρχης

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών - Έγκριση πινάκων δικαιούχων

παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/95 - παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 116/2008

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

αποκεντρωμένης

διοικησησ

γενικός γραμματέας περιφέρειας

χορήγηση(έκδοση) των αδειών

παρ. 3 του άρθρου 2 του

π.δ. 116/2008 και εδαφ.32 παρ.6 του ν. 3852/2010

ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ

Υπηρεσίες αρμόδιες για θέματα Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Θεώρηση αδειών *

εδαφ. 4 της παρ. Α του άρθρου 2 του π.δ. 51/2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

τοποθέτηση πωλητών

παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2323/95 και άρθρο 11 π.δ. 51/2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μεταβίβαση άδειας, αλλαγή θέσεων, χορήγηση αδειών σε συγγενικά πρόσωπα.

παρ. Ε του άρθρου 2 του π.δ. 51/2006

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΔΕΙΑΣ 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (άδειες μέχρι 31/12/2010) 2)ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (άδειες μετά την 1/1/2011)

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Χρησιμοποίηση - Αναπλήρωση - Υποβοήθηση-

πρόσληψη υπαλλήλων κτλ

άρθρο 5 του π.δ. 51/ 2006

ΔΗΜΟΣ

Οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Αλλαγή λαϊκής αγοράς

άρθρο 6 του π.δ. 51/ 2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

δραστηριοποίηση αδειούχων σε αγορές άλλων περιφερειών

παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ημέρες και ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

άρθρο 8 του π.δ. 51/2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικές κυρώσεις

παρ. 9 του άρθρου 7 ν. 2323/1995 και παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του π.δ. 51/2006

ΔΗΜΟΣ

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Επιτροπές ελέγχου επαγγελματιών- παραγωγών

άρθρο 10 του π.δ. 51/2006 και εδαφ 33 της παρ. 6 του άρθρου 94

του ν.3852/10

ΔΗΜΟΙ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

χορήγηση θέσεων

άρθρο 11 του π.δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΑΝΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

 

51/2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

Σύσταση Επιτροπών για την αναθεώρηση αδειών

άρθρο 12 του π.δ. 51/2006

Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
*Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία θεώρησης των επαγγελματικών αδειών (εδάφιο 4 της παρ. Α του άρθρου 2 του π.δ. 51/2006), θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ειδικότερες ευνοϊκές ρυθμίσεις, των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου από τις οποίες θα εκδοθούν βεβαιώσεις «περί μη οφειλών», με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα, στους κατόχους αδειών, διακανονισμού και τμηματικής καταβολής των οφειλών που έχουν σχέση με την έκδοση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας ή τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα αντίστοιχα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις αρκεί για τη θεώρηση των αδειών η προσκόμιση της αντίστοιχης σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τμηματική καταβολή των οφειλών.

Θεωρήσεις επαγγελματικών αδειών που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι 31-12-2010, ή περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διακανονισμοί για τις τμηματικές καταβολές των οφειλών, οι δε υποθέσεις παρέμειναν και εξακολουθούν να παραμένουν μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι πωλητές να ταλαιπωρούνται ή να μην τους επιτρέπεται να ασκούν τη νόμιμη δραστηριότητά τους εντός των λαϊκών αγορών, αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν από το περιφερειακό συμβούλιο ανά περιφερειακή ενότητα (ή/και το Δημοτικό Συμβούλιο για άδειες που εξεδόθησαν από την 1η-1-2011).

Οι εκκρεμείς υποθέσεις ή οι υποθέσεις για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν διακανονισμοί για τις τμηματικές καταβολές των οφειλών, θα επανεξεταστούν λαμβάνοντας υπόψη ως δεδομένο ότι το κριτήριο της αμφισβήτησης, σε τυπικές υποθέσεις διαδικαστικού περιεχομένου, λειτουργεί υπέρ των ενδιαφερομένων (πολιτών).

3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Παραγωγική άδεια, δικαιούνται τα φυσικά πρόσωπα (μία μόνο άδεια σε κάθε πρόσωπο), οι νέοι αγρότες, οι πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή και οι ομάδες παραγωγών, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 (Α' 145), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του π.δ. Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει, και της υπ' αριθμ. Κ1-164/17-1-2011 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «προσαρμογή διατάξεων του Υπαίθριου Εμπορίου στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (Φ.Ε.Κ. 275 Β), με την οποία διευκρινίστηκαν μεταξύ των άλλων και θέματα λαϊκών αγορών.

Για τις παραγωγικές άδειες προβλέπεται ενιαίο έντυπο της άδειας, με τον τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» για όλη την επικράτεια στην οποία και αναγράφονται τα στοιχεία του εδαφίου Β της παρ 3 του άρθρου 1 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει.

Οι παραγωγικές άδειες από 1-1-2011 χορηγούνται από το Δήμο στον οποίο κατοικεί ή διαμένει μόνιμα ο ενδιαφερόμενος, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, με την προσκόμιση των προβλεπομένων δικαιολογητικών ( άρθρο 3 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει) και ισχύουν για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και ανανεώνονται μία ή περισσότερες φορές μέσα στο ίδιο έτος.

Σημειώνεται ότι με βάση την παρ. 5 ΑΝΑΝΕΩΣΗ του άρθρου 3 του π.δ. 51/2006 , όπως ισχύει η παραγωγική άδεια ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές από την αρχή που την εξέδωσε.

Οι παραγωγικές άδειες ανανεώνονται από τις υπηρεσίες των οικείων δήμων του τόπου κατοικίας ή διαμονής.

Η παραγωγική άδεια εκδίδεται μια φορά και αντικαθίσταται μόνο σε περίπτωση απώλειας με την κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της.

Για την δραστηριοποίηση του σε λαϊκές αγορές της Περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας ή σε λαϊκές αγορές άλλων Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, ο κάτοχος προσκομίζει την ισχύουσα παραγωγική άδεια στην οποία επισυνάπτει αντίγραφο της βεβαίωσης της τριμελούς επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει, στις αρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα εμπορίου της Περιφερειακής ενότητας και με αίτησή του επιλέγει τις λαϊκές αγορές ανά ημέρα της εβδομάδας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί, προκειμένου το Περιφερειακό Συμβούλιο να τον τοποθετήσει σε Λαϊκές Αγορές.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο τοποθετεί τον παραγωγό στις λαϊκές αγορές που με την αίτησή του έχει επιλέξει, κατά ημέρα της εβδομάδας, οι οποίες αναγράφονται και θεωρούνται με τις τυχόν μεταβολές, στο ενιαίο για όλη την επικράτεια έντυπο της άδειας, με τον τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Ταυτόχρονα αναγράφονται στο έντυπο της άδειας οι συνολικές ποσότητες που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της, με βάση την βεβαίωση της Τριμελούς επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει.

Στο έντυπο της άδειας, με τον τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» από τους αρμόδιους υπαλλήλους, καταχωρούνται καθημερινά οι προσκομιζόμενες στο χώρο της λαϊκής αγοράς ποσότητες των προϊόντων κατά είδος και ποικιλία, όπως αναγράφονται στο προβλεπόμενο από τον Κ. Β. Σ Δελτίο Αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο διακίνησης μέχρι τη λαϊκή αγορά , όπως αυτό ειδικότερα ρυθμίζεται από την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Α2- 1147/25-5-2005 (Β' 873).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν πρέπει να συγχέονται οι παραγωγικές άδειες της παρούσας εγκυκλίου με αυτές του εδαφίου 31 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010, καθόσον αφορούν παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο.

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Οι τριμελείς επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει, εξακολουθούν να υφίστανται.

Την αρμοδιότητα την οποία ασκούσε ο Νομάρχης (κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση), μέχρι 31-12-2010, για την συγκρότηση της επιτροπής ασκεί στο εξής ο οικείος Περιφερειάρχης κατά Περιφερειακή Ενότητα (παρ. 1α του άρθρου 282 του νόμου ν. 3852/2010).

Οι δήμοι για την εδαφική περιφέρειά τους, προτείνουν στην αρμόδια με θέματα εμπορίου υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη με τα οποία εκπροσωπείται ο δήμος στην επιτροπή (περίπτωση 1 του εδαφίου Α της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει).

Τα λοιπά μέλη της επιτροπής επιλέγονται από τις υπηρεσίες ή τους φορείς των περιπτώσεων 2 και 3 του εδαφίου Α της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει. Στην επιτροπή, δε συμμετέχει μετά την κατάργηση της αγροφυλακής ο αγροφύλακας του οικείου δήμου ως μέλος (περίπτωση 3 του εδαφ. Α της παρ. 6 του άρθρου 3).

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ.

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει συνοπτική περιγραφή των επί μέρους αρμοδιοτήτων και τα όργανα άσκησης αυτών με βάση την κείμενη νομοθεσία σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, πλέον των όσων αναλυτικά περιλαμβάνονται για τις παραγωγικές άδειες στην παρούσα εγκύκλιο.


ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ/ΠΔ

ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ν.3852/10

ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ 3852/2010

Χορήγηση αδειών

παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2006-

παρ.7 του άρθρου 3 του ν. 3377/05

ΔΗΜΟΣ

Νομαρχιακό Συμβούλιο

Ανανέωση αδειών

εισαγωγικό εδάφιο παρ.5 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2006

ΔΗΜΟΣ

Η αρχή που εξέδωσε την άδεια για πρώτη φορά

Καταγραφή διακινούμενων ποσοτήτων κατά τη χορήγηση ή ανανέωση της παραγωγικής άδειας

παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 51/06

ΔΗΜΟΣ

Υπηρεσίες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Αλλαγή θέσεων μεταξύ κατόχων παραγωγικών αδειών μέσα στην ίδια λαϊκή αγορά

παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 51/06

ΔΗΜΟΣ

Νομαρχιακό Συμβούλιο

Χρησιμοποίηση- αναπλήρωση- υποβοήθηση- πρόσληψη υπαλλήλων- παράταση πρόσληψης-διαγραφή υπαλλήλων-κανονική άδεια-κάρτα πωλητή

εισαγωγικό εδάφιο άρθρου 5 του π.δ. 51/2006

ΔΗΜΟΣ

Οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς

παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 51/06

Περιφερειακό Συμβούλιο

Νομαρχιακό Συμβούλιο

Οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων και

πωλητών (επαγγελματιών- παραγωγών)

παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2006

ΔΗΜΟΣ

Νομαρχιακό Συμβούλιο

 

 

 

 

Συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών επαγγελματιών και παραγωγών

παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 51/2006 (παρ. 6 του άρθρου 94, αριθμ. 33, ν. 3852/10)

Δημοτικό Συμβούλιο

Νομαρχιακό Συμβούλιο

Χορήγηση θέσεων- Τοποθέτηση πωλητών

παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3377/05- παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 51/2006 (παρ. 6 του άρθρου 94, αριθμ. 32, ν. 3852/2010)

Περιφερειακό Συμβούλιο ανά Περιφερειακή Ενότητα

Νομαρχιακό Συμβούλιο4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Έλεγχος είναι κάθε έρευνα που πραγματοποιούν οι εντεταλμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, με αντικείμενο τη διαπίστωση εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.

Την αρμοδιότητα ελέγχου των λαϊκών αγορών έχουν οι εντεταλμένοι υπάλληλοι των υπηρεσιών που προβλέπονται στο εδάφιο β της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του ν.2323/1995, όπως ισχύει και οι επιτροπές ελέγχου του άρθρου 10 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει, καθώς και οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της Δ/νσης Ελέγχων της ΥΠΕΑ (ν. 3728/2008) (Α' 258).

Σε όσους παραβαίνουν τους «όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών», πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων από τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα , επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο- προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας) των παρ. 9 και 10 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995,(όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει).

Οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο-προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας) επιβάλλονται από τους φορείς λειτουργίας αυτών των αγορών, για τις παραβάσεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 με βάση τις εκθέσεις ελέγχου των επιτροπών του άρθρου 10 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει και τους προβλεπόμενους αρμόδιους φορείς της παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 όπως ισχύει.

Τα αρμόδια όργανα ελέγχου, ασκούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, ερευνούν την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας απαρέγκλιτα, σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούν όλες τις τυπικές διαδικασίες, προκειμένου να διαφυλάσσουν τη νομιμότητα των ενεργειών, να αποφεύγεται η κατάχρηση άσκησης εξουσίας, και η άσκοπη ταλαιπωρία των πωλητών χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο.

Σημειώνεται ότι οι επιτροπές ελέγχου του άρθρου 10 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει, κατά την άσκηση του έργου τους, μέσα στα οριζόμενα πλαίσια, συντάσσουν λεπτομερείς εκθέσεις ελέγχου στις οποίες περιγράφουν με σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά που κατά την άποψή τους συνιστούν παραβάσεις και εν συνεχεία τις υποβάλλουν στους φορείς λειτουργίας των αγορών για τα περαιτέρω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου