Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:00:41

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1238: Οδηγίες για υποβολή αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
ΠΟΛ 1238: Οδηγίες για υποβολή αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Πηγή: Express.gr

Το Υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1238/22.11.2011 παρέχει οδηγίες σχετικά με την Οργάνωση, τη λειτουργία και τον καθορισμό ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α΄-151). Οι υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Ορίζουμε, την 1/12/2011,

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ.1238/22.11.2011:

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2011
(Φ.Ε.Κ. Β' 2777/02-12-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
-Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
- Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
-Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 - Αθήνα
Τηλ. : 2103375055, 248
FAX : 2103375041

ΠΟΛ 1238

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση, λειτουργία και καθορισμός ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α΄-151)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 70 του ν.2238/1994 (Α΄-151) «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (Κ.Φ.Ε.) και του άρθρου 70 Α΄ του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν.

β) Των παρ. 2 και επόμενων του άρθρου 24 του ν.2523/1997 (Α΄-179), «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

γ) Των παρ. 1-3, 6 και 7 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α΄-180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

δ) Του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ε) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»…» και του π.δ.189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του άρθρου 19 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), «Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α΄ 45).

ζ) Την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α1135950ΕΞ2011/28.9.2011 (ΥΟΔΔ 342) «Ορισμός μελών της Πενταμελούς Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (E.Δ.Ε.Φ.Δ.) της Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρου 70 Α΄ του ν. 2238/1994 Α΄151, όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3943/2011- Α΄ 66)».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

'Αρθρο 1
Χρόνος έναρξης υποβολής αιτήσεων

Ορίζουμε, την 1/12/2011, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

'Αρθρο 2
Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.)

1. Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. κατατίθεται στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την οικεία πράξη, είτε με το δικόγραφο της προσφυγής, είτε με ιδιαίτερη αίτηση πριν από την άσκηση της προσφυγής μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το νόμο για την άσκησή της και διαβιβάζεται με έγγραφο της αρχής στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της μαζί με το σχετικό φάκελο. Το έγγραφο περιέχει πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και αιτιολογημένες απόψεις της φορολογικής αρχής επί των ισχυρισμών που περιέχονται στην αίτηση.

2. Η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., με πράξη του Προέδρου της, καθορίζει ημερομηνία προς συζήτηση της αίτησης, ύστερα από την περιέλευση της αίτησης αυτής στην Επιτροπή.

3. Ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλλει στην Επιτροπή υπόμνημα το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για συζήτηση της αίτησής του. Το υπόμνημα κατατίθεται με απόδειξη στο γραμματέα της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., ο οποίος μεριμνά για την άμεση περιέλευση αυτού σε όλα τα μέλη της Επιτροπής.

4. Αν δεν εμφανιστεί ο αιτών κατά τη συζήτηση της αίτησής του και έχει καταθέσει υπόμνημα η αίτησή του μπορεί να συζητηθεί ή να αναβληθεί η συζήτησή της σε άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία, κατά την κρίση της Επιτροπής. Αν συντρέχει αποχρών λόγος, η συζήτηση της αίτησης του φορολογουμένου δύναται να αναβληθεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του φορολογουμένου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία της νέας συζήτησης δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες.

5. Αν ο αιτών δεν καταθέσει υπόμνημα και δεν εμφανισθεί κατά τη συζήτηση ματαιώνεται η εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η ματαίωση βεβαιώνεται πάνω στο έγγραφο ή το δικόγραφο που περιέχει το σχετικό αίτημα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

'Αρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

1. Ως εισηγητές των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. ορίζονται κάθε φορά με πράξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κατά περίπτωση, οι Προϊστάμενοι Τμημάτων των καθ'Α ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οι νόμιμοι αναπληρωτές αυτών.

2. Η Επιτροπή συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και συνεδριάζει στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από το Τμήμα Ε΄- Διοικητικής υποστήριξης οργάνων και επιτροπών ελέγχου και είσπραξης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων.

3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ειδοποιούνται για την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Η παρουσία του μέλους κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής αναπληρώνει τη μη επίδοση της παραπάνω πρόσκλησης.

4. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) ή της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος συμμετέχουν εκ περιτροπής στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, όταν η διοικητική επίλυση της διαφοράς αφορά σε φορολογούμενο, ο οποίος είναι μέλος του Σ.Ε.Β. ή μέλος ομοσπονδίας επαγγελματιών, βιοτεχνών ή εμπόρων, αντίστοιχα. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει όταν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων. Συμμετοχή αναπληρωματικού μέλους επιτρέπεται μόνο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τακτικού μέλους. Για τη συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους γίνεται ρητή μνεία στα πρακτικά. Μέλη της επιτροπής που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας δεν μπορούν να μετέχουν στην ίδια συνεδρίαση.

5. Κλήτευση των μελών (τακτικών ή αναπληρωματικών) της Επιτροπής δεν απαιτείται όταν έχουν προκαθοριστεί τακτές ημερομηνίες συνεδριάσεων ή όταν το μέλος έχει δηλώσει από πριν ότι κωλύεται. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις που εκτιμώνται από τον Πρόεδρο, η ειδοποίηση των μελών μπορεί να γίνεται την προηγούμενη της ημέρας της συνεδρίασης.

6. Ο γραμματέας της Επιτροπής ειδοποιεί το φορολογούμενο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, για την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης κατά την οποία θα συζητηθεί η αίτησή του.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και διατυπώνονται σε πρακτικά συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της Επιτροπής και στα οποία γράφονται τα ονόματα των μελών που συμμετέχουν και καταχωρείται σε αυτά η γνώμη της μειοψηφίας.

Το αποτέλεσμα της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς αναγράφεται και στις οικείες καταλογιστικές πράξεις ή πράξεις επιβολής προστίμου και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τον υπόχρεο, προκειμένου η διαφορά να επιλυθεί ολικά ή μερικά κατά περίπτωση.

Οι κατά τα ως άνω οικείες καταλογιστικές πράξεις ή οι πράξεις επιβολής προστίμων, καθώς και αντίγραφα των πρακτικών διαβιβάζονται με μέριμνα του Τμήματος Ε΄ - Διοικητικής υποστήριξης οργάνων και επιτροπών ελέγχου και είσπραξης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων στην αρμόδια φορολογική αρχή.

8. Η Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της αλληλογραφεί μέσω του Προέδρου της απευθείας με κάθε δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις πληροφορίες που τους ζητούνται.

9. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε ιδιώτη ή υπάλληλο για την παροχή πληροφοριών ή γνωμών σχετικά με την υπόθεση που έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή.

10. Από το Γραμματέα της Επιτροπής τηρούνται τα κατωτέρω βιβλία:
α) Βιβλίο πρωτοκόλλου εγγράφων.
β) Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων.
γ) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.
δ) Βιβλίο κλητεύσεων.

Τα ανωτέρω βιβλία αριθμούνται, μονογράφονται και θεωρούνται κατά φύλλο, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

'Αρθρο 4
Δημοσίευση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου