Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:01:44

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1228: Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
ΠΟΛ 1228: Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
Πηγή: Express.gr

Τη διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθορίζει με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1228/7.11.2011 το Υπουργείο Οικονομικών.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ.1228 / 7-11-2011:

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011
(ΦΕΚ Β' 2698/11-11-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ
II. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ' ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375885
Fax: 210 3375041
E-mail:  des.c@mofadm.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1228

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α')

2. Τις διατάξεις το άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α')

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ1062 Β'), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193 Β'), όπως ισχύει.

6. Την Δ6Α 1133675 ΕΞ 23.9.2011 (ΦΕΚ 2151 Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 61/1997 « Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών»

8. Την Υ350 (Φ.Ε.Κ. 1603 Β') Απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου

9. Την αναγκαιότητα καθορισμού της διαδικασίας μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων για τη δημιουργία της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

'Αρθρο 1
Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Καθορίζεται διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων για τη δημιουργία της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, ως ακολούθως:

α) Η μετάπτωση των δεδομένων των επιχειρήσεων, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, οι οποίες εμπίπτουν στα κριτήρια ένταξης στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθεί με κεντρικές διαδικασίες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ( Γ.Γ.Π.Σ.).

Επανεκτύπωση της βεβαίωσης μεταβολής εργασιών για τη μεταγραφή των επιχειρήσεων αυτών χορηγείται, μετά από αίτηση της επιχείρησης, από τη Δ.Ο.Υ. προέλευσης.

β) Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στα κριτήρια ένταξης στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. όλης της επικράτειας, πλην των ανωτέρω, θα μεταγραφούν μεμονωμένα από τις εν λόγω Δ.Ο.Υ., με οίκοθεν διαδικασία.

Η βεβαίωση μεταβολής εργασιών για τη μεταγραφή των επιχειρήσεων αυτών αποστέλλεται στην επιχείρηση, ταχυδρομικά, από τις Δ.Ο.Υ. προέλευσης.

γ) Οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 10/10/2011 υπάγονταν στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών και δεν εμπίπτουν στα κριτήρια ένταξης στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, θα μεταγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών με κεντρικές διαδικασίες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Επανεκτύπωση της βεβαίωσης μεταβολής εργασιών για τη μεταγραφή των επιχειρήσεων αυτών χορηγείται, μετά από αίτηση της επιχείρησης, από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

'Αρθρο 2
Διαδικασία υποβολής δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών επιχειρήσεων από την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις μεταβολής ή διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων των περ. α ' και β ' του άρθρου 1 της παρούσας, θα υποβάλλονται από 10/10/2011 στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Στις επιχειρήσεις, εκτός νομού Αττικής, που έχουν ενταχθεί στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα, να καταθέτουν δηλώσεις μεταβολής ή διακοπής εργασιών με τα συνημμένα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., που ήταν αρμόδιος πριν την ισχύ των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'), η οποία μετά από έλεγχο τα αποστέλλει, αυθημερόν μέσω τηλεομοιότυπου, στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Ο ίδιος Προϊστάμενος, θα εκδίδει εντολή ελέγχου για τη διενέργεια αυτοψίας στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο.
Στην περίπτωση κατάθεσης δήλωσης μεταβολής ή διακοπής εργασιών η οποία προϋποθέτει την ακύρωση θεωρημένων στοιχείων του Κ.Β.Σ., η Δ.Ο.Υ. παραλαβής θα ακυρώνει τα θεωρημένα στοιχεία και στη συνέχεια θα αποστέλλει τη δήλωση μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβολής ή διακοπής εργασιών, η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, αφού παραλάβει τις σχετικές δηλώσεις με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, καταχωρεί τις δηλώσεις και αποστέλλει στον υπόχρεο, ταχυδρομικά, τη σχετική βεβαίωση.

Οι πρωτότυπες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου