Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:00:43

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow Αναστολή λειτουργίας Β' τμ. Εξόδων της ΔΟΥ Α' Λάρισας και ανακαθορισμός αρμοδιότητας τμ. Εξόδων ΔΟΥ Α' Λάρισας, Δ' και Ε' Θεσσαλονίκης
Αναστολή λειτουργίας Β' τμ. Εξόδων της ΔΟΥ Α' Λάρισας και ανακαθορισμός αρμοδιότητας τμ. Εξόδων ΔΟΥ Α' Λάρισας, Δ' και Ε' Θεσσαλονίκης
Πηγή: Express.gr

Αριθμ. Δ6Α 1154386 ΕΞ 8.11.2011
Αναστολή λειτουργίας του Β΄ Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας και ανακαθορισμός της καθ'Α ύλην αρμοδιότητας των Τμημάτων Εξόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας, Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.− Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32, του Ν.1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν 2443/1996 (Α΄265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 55, παρ. 12 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180).

β) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Των άρθρων 164 και 268 του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)».

δ) Των παρ. 10, 13 και 14 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 (Α΄285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 16/1989 (Α΄6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει.

στ) Της παραγράφου 15, εδάφιο β'Α, του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

η) Της αριθμ. 1037166/448/Α0006/6−4−2011 (Β΄ 468) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ'Α ύλην αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης, ως προς τα θέματα αρμοδιότητας της καταργούμενης Δ.Ο.Υ. Πληρωμών Θεσσαλονίκης».

2.− Το αριθμ. 13689/4−10−2011 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης.

3.− Το αριθμ. 12525/14−10−2011 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας.

4.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1.− Αναστέλλουμε, από 1η Ιανουαρίου 2012 , τη λειτουργία του Β΄ Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας και μεταφέρουμε, από την ίδια ημερομηνία, τις αρμοδιότητες του στο Α'Α Τμήμα Εξόδων της ίδιας Δ.Ο.Υ., το οποίο μετονομάζεται σε «Τμήμα Εξόδων».

2.− Ανακαθορίζουμε, από 1η Ιανουαρίου 2012, την καθ'Α ύλην αρμοδιότητα της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, με την υπαγωγή σε αυτήν των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος Εξόδων της Ε΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, που αφορούν τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα της Ι΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου