Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:01:20

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1233: Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο για φορολογικές παραβάσεις
ΠΟΛ 1233: Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο για φορολογικές παραβάσεις
Πηγή: Express.gr
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1233 το Υπουργείο Οικονομικών τροποποιεί διατάξεις προηγούμενης αποφάσεως (ΠΟΛ.1178/23.08.2011) για επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ. 1233/17.11.2011

Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1178/23.08.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄2071) περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010.

Αριθμ. 1233

Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1178/23.08.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄2071) περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. Α΄ 58).

2. Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 151).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 151), του άρθρου 50 του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ Α΄ 248) και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις περί προσωρινών ελέγχων.

4. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81).

5. Των άρθρων 1−13 του Ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 175).

6. Της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ. Α΄66).

7. Της ΠΟΛ.1037/1.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων».

8. Της ΠΟΛ.1072/8.4.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄/577) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών βεβαίωση και καταβολή των φόρων», όπως αυτή ισχύει.

9. Tης ΠΟΛ.1066/4.4.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄/647) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του Ν. 3888/2010».

10. Της ΠΟΛ.1178/23.8.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου (Φ.Ε.Κ 2071/Β΄/19.9.2011).

11. Της υπ'Α αριθμ. 1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1829) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ'Α ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου».

12. Του Π.Δ. 63/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Της Δ6Α1019195ΕΞ2011/3.2.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την υπ'Α αριθμ. Πρωτ. Δ6Α1050355ΕΞ2011/29.3.2011 Α.Υ.Ο., και αφορά τη σύσταση Ομάδας εργασίας για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο δηλώσεων, καθώς και το από 30/6/2011 έγγραφο της παραπάνω ομάδας εργασίας.

14. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 5 της ΠΟΛ.1178/23.8.2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη διενέργεια των οριστικών (τακτικών) και προσωρινών ελέγχων υποθέσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις».

2. Η παράγραφος 7 της ΠΟΛ.1178/23.8.2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Από την 18/11/2011 οι εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου από τους προϊσταμένους της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Δ.Ε.Κ και των Π.Ε.Κ, εκδίδονται μόνο για υποθέσεις που έχουν επιλεγεί μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) του ELENXIS.
Η έκδοση των ως άνω εντολών ελέγχου από τους προϊσταμένους των λοιπών Δ.Ο.Υ για υποθέσεις που θα επιλεγούν μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) του ELENXIS, θα γίνεται σταδιακά κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Γενικού Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Σε κάθε περίπτωση η έκδοση των εντολών κάθε είδους ελέγχου από τους προϊσταμένους των ως άνω υπηρεσιών, θα γίνεται μέσω της λειτουργίας διαχείρισης υποθέσεων του ELENXIS, εφόσον η λειτουργία αυτή έχει εγκατασταθεί στις υπηρεσίες αυτές».

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1178/23.8.2011 (Φ.Ε.Κ Β΄ 2071) ισχύουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου