Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:01:04

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ.1234: Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις Μ.Ψ.Υ. του άρθρου 11 του ν.2716/99
ΠΟΛ.1234: Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις Μ.Ψ.Υ. του άρθρου 11 του ν.2716/99
Πηγή: Express.gr

ΠΟΛ.1234/18.11.2011
Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις Μ.Ψ.Υ. του άρθρου 11 του ν.2716/99

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Λ. Αμβρουδή
Τηλέφωνο : 210- 3645848
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 18/11/2011

ΠΟΛ 1234

Θέμα: Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις Μ.Ψ.Υ. του άρθρου 11 του ν.2716/99.

Κατόπιν υποβολής γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, σχετικά με την απαλλαγή από ΦΠΑ ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας, σε συνέχεια των εγκυκλίων ΠΟΛ.1100/24.6.2010 και ΠΟΛ.1142/15.10.2010, παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις:

1. Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 22, του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000). Με την περίπτωση θ΄, της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών και των νέων, που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α΄/17.5.99), το Κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οι οποίες διαρθρώνονται, μεταξύ άλλων, με βάση τις αρχές της προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της αποϊδρυματοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.

Για την επίτευξη των σκοπών που τίθενται με το ως άνω πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Οι μονάδες αυτές είναι αποκλειστικά Κέντρα Ημέρας, Προστατευόμενα Διαμερίσματα, Οικοτροφεία, Ξενώνες, Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης και Ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης. Οι Μ.Ψ.Υ. δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζονται στις άδειες ίδρυσής τους.

3. Για τις ως άνω μονάδες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2716/1999, όπως ισχύει, καθορίζεται ειδικό νοσήλιο με κοινή υπουργική απόφαση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που ανήκουν σε ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δικαιούνται εκτός από ειδικό νοσήλιο της παραγράφου 1 και ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την παράγρ. α΄ του άρθρου 28 του ν.2519/1997.

4. Οι Μ.Ψ.Υ. εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την έγκριση σκοπιμότητας και χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας τους καθορίστηκαν με την απόφαση Υ5β/οικ.1962//2000 (ΦΕΚ 1268/Β/19.10.2000). Σύμφωνα με το άρθρο 15 της απόφασης αυτής, η τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την άδεια λειτουργίας παρακολουθείται και αξιολογείται αρμοδίως από επιτροπές σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Από το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο των Μ.Ψ.Υ. προκύπτει ότι οι μονάδες αυτές παρέχουν κατά ένα μέρος πρωτοβάθμια περίθαλψη ψυχικής υγείας και παράλληλα υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και μέριμνας.

5. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας της παραγρ. 1, του άρθρου 11, του ν.2716/1999, πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων ε΄ και θ΄, του άρθρου 22, του Κώδικα ΦΠΑ, και απαλλάσσονται από το φόρο.

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Δημήτριος Σταματόπουλος

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Νόμος 2716
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 96 - 17.05.1999
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου