Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:02:07

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ.1207: Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες ΚΒΣ και ν.1809/1988 λόγω έναρξης λειτουργίας της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων
ΠΟΛ.1207: Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες ΚΒΣ και ν.1809/1988 λόγω έναρξης λειτουργίας της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων
Πηγή: Express.gr
 Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1207  το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει  την Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες Κ.Β.Σ. και ν.1809/1988 λόγω έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, συγχώνευσης άλλων ή αναστολής λειτουργίας και μεταφοράς αρμοδιοτήτων.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ.1207/4.10.2011Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες Κ.Β.Σ. και ν.1809/1988 λόγω έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, συγχώνευσης άλλων ή αναστολής λειτουργίας και μεταφοράς αρμοδιοτήτων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 − ΦΕΚ 84 Α΄/26.5.1992), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011) με τις οποίες συστήνεται Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στην αρμοδιότητα της οποίας θα υπάγονται όλες οι «μεγάλες επιχειρήσεις» που εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια.

3. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ'Α της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988).

5. Την Δ6Α 1133675 ΕΞ 23.9.2011 (ΦΕΚ 2151 Β΄/ 27.9.2011) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

6. Την αναγκαιότητα καθορισμού, προς άρση αμφισβητήσεων του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του ν. 1809/1988 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της «νέας» Δ.Ο.Υ. και παράλληλα τη διευκόλυνση των διαδικασιών.

7. Την αριθμ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603/11.7.2011) Απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών.

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων αρμόδιο:

1.1. Για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων όλων των εγκαταστάσεων των μεγάλων επιχειρήσεων που βρίσκονται στο Νομό Αττικής και για την αποδοχή των γνωστοποιήσεων, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ή του ν. 1809/1988, και αφορούν τις εγκαταστάσεις αυτές.

1.2. Για την έκδοση αποφάσεων περί αποδοχής ή μη αιτημάτων − εγκρίσεων, που προβλέπονται ως δικαιώματα του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. με τις διατάξεις των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση νομοθετημάτων.

2. Ορίζουμε τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που είχε οριστεί, πριν την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011), αρμόδιο:

2.1. Για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων των εγκαταστάσεων των μεγάλων επιχειρήσεων, που βρίσκονται εκτός νομού Αττικής και αφορούν αυτές.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που υφίσταται κώλυμα θεώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.,

β. της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄/1992) και της περ. α'Α της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄),

γ. της περίπτωσης α'Α της παραγράφου Β'Α της Κοινή Υπουργική Απόφαση 269051/1998 (ΦΕΚ 961 Β΄/9.9.1998), αρμόδιος για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης θεώρησης είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Για τη διευκόλυνση της συγκεκριμένης διαδικασίας, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., πριν του ορισμού ως αρμοδίου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, με υποχρέωση διαβίβασης αυτής αυθημερόν στον τελευταίο, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

2.2. Για την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. των εγκαταστάσεων των μεγάλων επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός νομού Αττικής και αφορούν αυτές.

2.3. Για την παραλαβή των ακόλουθων γνωστοποιήσεων και καταστάσεων, των μεγάλων επιχειρήσεων που η έδρα τους βρίσκεται εκτός Νομού Αττικής και αφορούν αυτές, με υποχρέωση διαβίβασης εντός ευλόγου χρόνου στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

α. Δήλωση κατάσταση της παραγράφου 6α της ΑΥΟ 1051082/549/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743 Β΄/10.6.2003),

β. Κατάσταση της παραγράφου 3α της ΑΥΟ 1051083/550/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794 Β΄/19.6.2003),

γ. Του αντιτύπου του Δελτίου Αποστολής ή του Τιμολογίου − Δελτίου Αποστολής από τον αγοραστή φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων και

δ. Των δηλώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988.

3. Οι επιχειρήσεις που έχουν θεωρήσει φορολογικά στοιχεία στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της «Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων», στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται πλέον, μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία, χωρίς να προβούν σε διόρθωση της αναγραφόμενης σε αυτά Δ.Ο.Υ., μέχρι εξαντλήσεως τους.

Θεωρήσεις ή άλλες ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του ν. 1809/1988 που έγιναν από τις Δ.Ο.Υ., που ήταν αρμόδιες μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, θεωρούνται έγκυρες.

4. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας, συγχώνευσης ή μετασχηματισμού Δ.Ο.Υ., η Δ.Ο.Υ. που προκύπτει ως διάδοχη κατάσταση είναι αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και του ν.1809/1988 και των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ'Α εξουσιοδότηση των ως άνω νομοθετημάτων, εκτός αν άλλη ορίζεται στις κατ'Α ιδίαν διατάξεις.

Τα μέσα θεώρησης (διατρητικές μηχανές) βιβλίων και στοιχείων και τα δεδομένα των αρχείων που σχετίζονται με την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, περιέρχονται στη Δ.Ο.Υ. που καθίσταται αρμόδια σύμφωνα με τα ανωτέρω.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011

Ο ΑNΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου