Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:02:19

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ.1195: Σε Iδιώτες ο έλεγχος για ληξιπρόθεσμες οφειλές
ΠΟΛ.1195: Σε Iδιώτες ο έλεγχος για ληξιπρόθεσμες οφειλές
Πηγή: Express.gr
 EΛΕΓΚΤΙΚΕΣ εταιρίες, δικηγόρους, δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών, επιστρατεύει το Yπουργείο Οικονομικών στο κυνήγι όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, «κατά προτίμηση άνω των 150.000 ευρώ».
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών υπέγραψε τη σχετική απόφαση, ανάβοντας το πράσινο φως για την εμπλοκή ιδιωτών στην προσπάθεια είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, χωρίς όμως να ανατίθενται σε αυτούς εισπρακτική δυνατότητα, η οποία παραμένει στην ευθύνη των ΔΟΥ.

To πλήρες κείμενο της ΠΟΛ. 1195/14.9.2011 έχει ως εξής:

Ρύθμιση θεμάτων ανάθεσης έρευνας σε τρίτους στο πλαίσιο είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Aρθρο 1
Υλοποίηση του έργου

Καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των οριζομένων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της § 9 άρθρου 18 του ν. 4002/2011, όπως προστέθηκε στο άρθρο 9 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση αυτών.
 
Aρθρο 2
Περιγραφή του έργου
 
Το έργο θα ανατίθεται, βάσει συμβάσεων, οι οποίες θα συνάπτονται από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες ανείσπρακτες οφειλές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του υπουργού Οικονομικών, του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10- 7-2007) και του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010).
Οι οριζόμενοι ως ανάδοχοι σύμφωνα με τα παραπάνω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ερευνούν διεξοδικά τα δεδομένα συγκεκριμένων υποθέσεων οφειλετών του Δημοσίου με χρέη βασικής οφειλής, κατά προτίμηση άνω των 150.000 ευρώ, με σκοπό τον εντοπισμό επιπλέον περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των υποχρέων ή συνυποχρέων αυτών, όπως ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική αρχή ή δεν έχουν μεταγραφεί, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, ειδικών περιουσιακών στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων που μεταβιβάστηκαν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 479 και 939 ΑΚ, περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους του υπόχρεου, εικονικών μεταβιβάσεων, εικονικών βαρών, τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό κ.λπ., να υποδείξουν πρακτικές και να παράσχουν εξειδικευμένες κατά περίπτωση νομικές συμβουλές με σκοπό την αξιοποίηση των παρεχομένων πληροφοριών.
Οι παραπάνω πληροφορίες αξιολογούνται ως καλύπτουσες το σκοπό της ανάθεσης και εκπλήρωσης των όρων του έργου μόνον όταν αναφέρονται σε στοιχεία τα οποία δεν είναι ήδη γνωστά στην υπηρεσία.
 
Aρθρο 3
Ανάδοχοι και ασυμβίβαστα αυτών
 
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του νόμου ανάδοχοι δύνανται να ορίζονται ελεγκτικές εταιρίες ή δικηγόροι ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών.
Ο ανάδοχος και το προσωπικό αυτού δεν επιτρέπεται να σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την επιχείρηση ή το πρόσωπο του οφειλέτη ούτε να αναλαμβάνει υποθέσεις του για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Ο ανάδοχος, εφόσον είναι εταιρία, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα υπηρεσία συγκεκριμένα το διατιθέμενο προσωπικό του ονομαστικά, με πλήρη στοιχεία και ΑΦΜ αυτών, με αναφορά των ειδικοτήτων και της εμπειρίας καθενός βάσει υποβαλλόμενων βεβαιώσεων αυτής (της εταιρίας) και βιογραφικών σημειωμάτων αυτών.
Τα ίδια ως άνω άτομα θα αμείβονται και θα ασφαλίζονται αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο.
Οι λοιποί ανάδοχοι υποχρεούνται ομοίως στην υποβολή αντίστοιχων τίτλων και πιστοποιητικών.
 
Aρθρο 4
Διεκπεραίωση της διαδικασίας
 
1. Η επιλογή των οφειλετών θα γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: οι προϊστάμενοι των αρμοδίων για τη λήψη μέτρων υπηρεσιών εισηγούνται προς την Επιχειρησιακή Μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για τις υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης. Η Επιχειρησιακή Μονάδα συγκεντρώνει και αξιολογεί τις υποθέσεις και ενημερώνει τους προϊσταμένους των ως άνω υπηρεσιών για τη συνέχιση της περαιτέρω διαδικασίας. Η Επιχειρησιακή Μονάδα έχει το δικαίωμα να προσθέτει και υποθέσεις πέραν αυτών που της έχουν γνωστοποιηθεί από τις υπηρεσίες.

Επί πλέον για την επιλογή των υποθέσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια παλαιότητας της οφειλής, βαθμού επισφάλειας της είσπραξης, πληρότητας λήψης των ληφθέντων μέτρων και άλλων κατά την κρίση της αρμόδιας Αρχής.
Σε περίπτωση που υπάρχουν βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές σε περισσότερες από μία υπηρεσίες, η υπόθεση θα ανατεθεί από την Επιχειρησιακή Μονάδα στην υπηρεσία που κίνησε πρώτη τη διαδικασία.

2. Η Ειδική Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, καλεί με ανακοίνωσή της τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία που περιγράφεται με την παρούσα. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η κλήση των ενδιαφερομένων γίνεται εντός μηνός από την ισχύ της απόφασης αυτής. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος συντάσσεται κατάσταση από την Ειδική Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης στην οποία περιλαμβάνονται όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται με την ανακοίνωση. Οι υποθέσεις που επιλέγονται από την Ειδική Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης ότι πρέπει να ανατεθούν σε ιδιώτες προς περαιτέρω έρευνα κατανέμονται ανά ΔΟΥ ή Τελωνείο και υποδεικνύεται από την ίδια υπηρεσία ο ανάδοχος που θα αναλάβει την έρευνα. Στη συνέχεια, οι υποθέσεις παραπέμπονται στις αρμόδιες ΔΟΥ ή Τελωνεία για την υπογραφή της σύμβασης.

3. Οι ανάδοχοι προσέρχονται στη συνεργαζόμενη υπηρεσία ή υπηρεσίες μετά τη σύναψη της σύμβασης και, αφού παρουσιάσουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας τα στοιχεία της νομιμοποίησής τους, παραλαμβάνουν αντίγραφα των φακέλων του οφειλέτη ή των οφειλετών με την υπόθεση ή υποθέσεις που τους ανατίθενται. Αρμόδια υπηρεσία θεωρείται αυτή η οποία επιμελείται την είσπραξη της οφειλής. Αν υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή του ίδιου οφειλέτη σε περισσότερες από μία αρμόδιες υπηρεσίες, οι ανάδοχοι υποχρεούνται για την παραλαβή των αντιγράφων των αντίστοιχων φακέλων από κάθε μία από αυτές.

4. Οι παραπάνω ενέργειες αναφέρονται σε σχετικό πρακτικό που συντάσσεται και χρονολογείται με επιμέλεια του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω και προσυπογράφεται από αυτόν, από τον ανάδοχο και από τον επιθεωρητή που εποπτεύει την υπηρεσία. Αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών κοινοποιούνται στην αρμόδια για την πληρωμή του αναδόχου Κεντρική Υπηρεσία.

5. Οι ανάδοχοι, πλέον των στοιχείων που τους κοινοποιούνται από το Δικαστικό Τμήμα βάσει του τηρουμένου φακέλου και αυτών στα οποία έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 18 ν. 4002/2011 που προαναφέρθηκε, δύνανται επίσης να αιτούνται αιτιολογημένα τη διάθεση πρόσθετων στοιχείων όπως:

I. Τη χορήγηση αντιγράφων των εκθέσεων ελέγχου βάσει των οποίων βεβαιώθηκαν οι ανείσπρακτες εξ ολοκλήρου ή μερικά οφειλές, καθώς και των συνοδευόντων αυτές εγγράφων και πληροφοριακών στοιχείων.
II. Τη χορήγηση αντιγράφων των καταλόγων βεβαίωσης ανείσπρακτων οφειλών εξ ολοκλήρου ή μερικά είτε ως αποτέλεσμα των παραπάνω ελέγχων είτε εξαιτίας άλλων λόγων.
III. Τη χορήγηση των τηρουμένων ηλεκτρονικών αρχείων από τη ΓΓΠΣ που αφορούν είτε σε στοιχεία εφαρμογής του μητρώου είτε σε άλλες εφαρμογές (π.χ. ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, συγκεντρωτικών καταστάσεων κ.λπ.). Το συγκεκριμένο αίτημα υποβάλλεται στη ΓΓΠΣ διά του προϊσταμένου της υπηρεσίας.
IV. Τη χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν είτε ύστερα από δικαστική αμφισβήτηση του τύπου ή της ουσίας των βεβαιωτικών πράξεων είτε ύστερα από προσβολή διαδικαστικών πράξεων εκτέλεσης.
V. Κάθε άλλου στοιχείου σχετιζομένου με το ανατεθειμένο σε αυτούς έργο του οποίου δύνανται νόμιμα να λαμβάνουν γνώση.
Η διάθεση στον ανάδοχο των παραπάνω στοιχείων καταγράφεται σε ειδικά τηρούμενο βιβλίο.

Aρθρο 5
Υποχρέωση τήρησης του φορολογικού απορρήτου

Η πρόσβαση του αναδόχου στα στοιχεία των οφειλετών περιορίζεται αυστηρά στην έκταση που επιτρέπουν οι οικείες διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου, όπως ισχύουν.
Oσοι με οποιαδήποτε ιδιότητα συμπράττουν στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 85 του ΚΦΕ και των άρθρων 46 και 51 του ν.3842/2010, όπως ισχύουν, και για το λόγο αυτό λαμβάνουν γνώση απόρρητων φορολογικών στοιχείων, υποχρεούνται να τηρούν το φορολογικό απόρρητο και, σε αντίθετη περίπτωση, υπόκεινται στις ποινές της παραγράφου 7 του άρθρου 85 του ΚΦΕ και των παραγράφων 5 του άρθρου 46 και 7 του άρθρου 51 του ν. 3842/2010.

Aρθρο 6
Υποχρέωση εχεμύθειας

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετική με το έργο που του ανατίθεται. Κάθε απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενος άμεσα ή έμμεσα με το έργο βαρύνεται ομοίως με την ανωτέρω υποχρέωση.
Oλα τα πληροφοριακά στοιχεία (σε οποιαδήποτε μορφή) που προέρχονται από υπηρεσία του υπουργείου και θα περιέλθουν στην αντίληψη του αναδόχου κατά την υλοποίηση του έργου του θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και οι υπηρεσίες του υπουργείου κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της παρούσας απόφασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Υπουργείου Οικονομικών.
 
Aρθρο 7
Υποχρέωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 
Οι διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων εκείνων που προβλέπουν υποχρέωση γνωστοποίησης των τηρούμενων αρχείων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχουν εφαρμογή στα θέματα που ρυθμίζονται από την παρούσα απόφαση.
 
Aρθρο 8
Περάτωση του έργου
 
Η περάτωση του έργου συντελείται με σύνταξη σχετικής έκθεσης από τον ανάδοχο, ξεχωριστά για κάθε ανατεθείσα υπόθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες ενέργειες με χρονολογική αναφορά, τα χρησιμοποιηθέντα μέσα και πληροφορίες και τα πρόσωπα που διεκπεραίωσαν το έργο. Η έκθεση καταλήγει με την υποβολή συμπερασμάτων τα οποία ενδεικτικά δύνανται να είναι τα εξής:

I. Η περιγραφή των ενεργειών της υπηρεσίας σχετικά με την υπόθεση.
II. Η διαπίστωση ενεργειών εμπλεκομένων προσώπων, όπως συνδίκων πτώχευσης, πάσης φύσεως εκκαθαριστών, υπαλλήλων πλειστηριασμού, δικαστικών επιμελητών κ.λπ., οι πράξεις ή παραλείψεις των οποίων απέβησαν αντικειμενικά σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου.
III. Η διαπίστωση δυνατοτήτων των οποίων δεν έγινε ούτε δύναται να γίνει χρήση (π.χ. λόγω παρέλευσης των σχετικών προθεσμιών).
IV. Η παροχή πληροφοριών κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση. Εφόσον προκύπτει πιθανότητα είσπραξης, θα προσδιορίζεται κατά τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση το ποσόν αυτής βάσει τεκμηριωμένης αιτιολόγησης. (π.χ. Είναι διαφορετική η αποτίμηση της είσπραξης βάσει πλειστηριασμού ενός ακινήτου πολλαπλώς βεβαρημένου από ένα άλλο το οποίο δεν έχει βάρη. Σε περίπτωση εγγεγραμμένων βαρών πρέπει πάντως να ελέγχεται τυχόν απόσβεση αυτών).

Δεν είναι επιδεκτική αποτίμησης είσπραξης υπόδειξη ακινήτου με νομικά ελαττώματα, ενώ παράλληλα η υπόδειξη για άσκηση αγωγής κατά τις διατάξεις περί καταδολίευσης δανειστών αποτιμάται ως παροχή έργου μόνον όταν υποβάλλεται εντός των νομίμων προθεσμιών και συνοδεύεται από σχέδιο πραγματικής και νομικής τεκμηρίωσης της αγωγής.

Επισημαίνεται ότι τυχόν αρνητικές συνέπειες λόγω έναρξης και συνέχισης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία σε βάρος ακίνητης περιουσίας με νομικά ελαττώματα υποδειχθείσης από τον ανάδοχο βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτόν.
Στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει βεβαιωμένα χρέη σε περισσότερες της μιας αρμόδιες υπηρεσίες, συντάσσεται ενιαία έκθεση και υποβάλλεται σε κάθε μία από αυτές.

Aρθρο 9
Αμοιβή

1. Ο ανάδοχος δικαιούται αμοιβής για κάθε μία από τις αναληφθείσες υποθέσεις μετά τη λήξη της σύμβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής που θα συναφθεί εν συνεχεία της παρούσης και αφού προηγουμένως ελεγχθούν και εγκριθούν τα δικαιολογητικά πληρωμής από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία.

2. Η αμοιβή διαμορφώνεται ανά υπόθεση κλιμακούμενη κατ' αύξουσα διαβάθμιση ως οι κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες τρεις (3) περιπτώσεις:

α. Η υπόθεση περατώνεται με τη διαπίστωση αδυναμίας ευρέσεως επί πλέον υποχρέων ή συνυποχρέων και περιουσιακών στοιχείων αυτών ή παροχής κάθε πληροφορίας σχετικής με το υπό εξέταση θέμα. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 200 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
β. Η υπόθεση περατώνεται χωρίς επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος, πλην όμως παρέχονται στην υπηρεσία πληροφορίες χρήσιμες κατά τη διεξαγωγή μελλοντικών ελέγχων και την περαιτέρω επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων που θα προκύψουν συνεπεία αυτών.
Η υπαγωγή του περιεχομένου των παρεχομένων πληροφοριών στις ανωτέρω τιθέμενες προϋποθέσεις εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
γ. Η υπόθεση περατώνεται με την επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος ή την πλήρη διασφάλιση της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 1.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

3. Δικαιολογητικά πληρωμής συνιστούν το πρακτικό του άρθρου 4, η έκθεση του αναδόχου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 και αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου της κατά τα ανωτέρω αρμόδιας ή αρμοδίων υπηρεσιών προσυπογραφόμενη από τον εκάστοτε αρμόδιο οικονομικό επιθεωρητή, με την οποία θα υποδεικνύεται η υπαγωγή του έργου σε μία και μόνο από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Aρθρο 10
Διάρκεια

Η διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται βάσει της παρούσας απόφασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, δυνάμενη να παραταθεί με νέα απόφαση.

Aρθρο 11
Δικαιώματα του Δημοσίου
 
Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να τηρήσουν πιστά τους όρους της απόφασης και να πάρουν όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Το Δημόσιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προκαλεί μονομερώς την ανατροπή συμβάσεων που συνάπτονται βάσει της παρούσας απόφασης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο υποχρεούται να παράσχει αμοιβή στον ανάδοχο κατ' αναλογία του έργου που έχει εκτελεστεί. 


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου