Σάββατο, 13 Απριλίου 2019, 09:17:45

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ.1188: Με δικαστικό επιμελητή η επίδοση πράξεων φόρου-τελών για ποσά άνω των 10.000 ευρώ
ΠΟΛ.1188: Με δικαστικό επιμελητή η επίδοση πράξεων φόρου-τελών για ποσά άνω των 10.000 ευρώ
Πηγή: Express.gr
 AΠOKΛEIΣTIKA με δικαστικούς επιμελητές θα επιδίδονται οι καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από τις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες το ποσό υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Αυτό ορίζεται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου, στην οποία προσδιορίζεται ότι οι πράξεις αυτές αφορούν φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φόρο ακίνητης περιουσίας, τέλη χαρτοσήμου, παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους, φόρο υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορά, συμπληρωματικές πράξεις χρέωσης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καταλογιστικές πράξεις επιβολής προστίμων και πολλαπλών τελών για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

 Κατ'Α εξαίρεση, ιδιαίτερες πράξεις εκδοθείσες και αφορούσες τον ίδιο έλεγχο επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές εφόσον το ποσό τουλάχιστον μιας εξ αυτών υπερβαίνει το όριο των 10.000 ευρώ.
Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ. 1188/6.9.2011 έχει ως εξής:

Θέμα: Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των δικαστικών επιμελητών.

Aρθρο 1

1) Καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από τις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες τo ανά πράξη καταλογισθέν ποσό υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές.

2) Οι πράξεις αυτές αφορούν φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φόρο ακίνητης περιουσίας, τέλη χαρτοσήμου, παρακρατούμενους η επιρριπτόμενους φόρους, φόρο υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορά, συμπληρωματικές πράξεις χρέωσης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καταλογιστικές πράξεις επιβολής προστίμων και πολλαπλών τελών για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

3) Κατ'Α εξαίρεση, ιδιαίτερες πράξεις εκδοθείσες και αφορούσες τον ίδιο έλεγχο επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές εφόσον το ποσό τουλάχιστον μιας εξ αυτών υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 1 της παρούσας.

Aρθρο 2

1) Ο δικαστικός επιμελητής που θα κάνει την επίδοση ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής (Ελεγκτικά Kέντρα - ΔΟΥ - Tελωνεία) βάσει του πίνακα επιμελητών που έχει διαβιβασθεί στις παραπάνω αρχές, σύμφωνα με την αριθμ. 1108971/ΔΕ-Α΄/29.7.2011 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2) Σε περίπτωση που η επίδοση πρόκειται να γίνει σε τόπο εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της φορολογικής ή τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την πράξη, η προς επίδοση πράξη μαζί με τη σχετική παραγγελία διαβιβάζεται στη φορολογική ή τελωνειακή αρχή του τόπου, όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση, για τον ορισμό από αυτήν δικαστικού επιμελητή.

3) Αν ο δικαστικός επιμελητής που ορίστηκε δεν προσέλθει στη φορολογική ή τελωνειακή αρχή μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την με οιονδήποτε τρόπο ειδοποίησή του για να παραλάβει τα επιδοτέα έγγραφα με τις σχετικές παραγγελίες, ορίζεται άλλος επιμελητής. Αν και αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η επίδοση ενεργείται με υπάλληλο της φορολογικής ή τελωνειακής αρχής.
 
Aρθρο 3

Κάθε φορολογική ή τελωνειακή αρχή τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρείται σε ξεχωριστή στήλη ο χρόνος παραδόσεως στον επιμελητή του επιδοτέου εγγράφου και ο χρόνος παραδόσεως από τον επιμελητή της σχετικής έκθεσης επίδοσης.

Aρθρο 4

1) Η δαπάνη για την πληρωμή των δικαστικών επιμελητών για την επίδοση των πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 βαρύνει το Δημόσιο.
Η πληρωμή διενεργείται με βάση κατάσταση και τα λοιπά δικαιολογητικά αμοιβής του που υποβάλλεται από τον δικαστικό επιμελητή στον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, αφού προηγουμένως ελεγχθεί για την ακρίβεια των δεδομένων της.

Η κατάσταση περιλαμβάνει αναλυτικά ανά υπόχρεο τις επιδοθείσες πράξεις, την ημερομηνία επίδοσης, το καταλογισθέν ανά πράξη ποσό καθώς και το σύνολο των δημιουργηθέντων εξόδων και δικαιωμάτων.

2) Σε περίπτωση μη επίτευξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς για οποιονδήποτε λόγο είτε άσκησης προσφυγής, είτε μη προσέλευσης, για πράξη που επιδόθηκε από δικαστικό επιμελητή, η κατάσταση που συντάσσεται από τον δικαστικό επιμελητή με τα δικαιολογητικά αμοιβής του αποτελεί το νόμιμο τίτλο είσπραξης με βάση τον οποίο το σχετικό ποσό βεβαιώνεται εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας συμβιβασμού, από την αρμόδια φορολογική ή τελωνειακή αρχή σε βάρος του υπόχρεου κατά τα ισχύοντα και καταβάλλεται εφάπαξ.


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου