Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, 14:06:03

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Ήπειρος arrow Στη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013 Επένδυση 1,3 δισ. ευρώ για δράσεις Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Στη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013 Επένδυση 1,3 δισ. ευρώ για δράσεις Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Η παροχή κινήτρων για την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, ιδιαίτερα των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα και η προώθηση της καινοτομίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, είναι ο βασικός στόχος της πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθηση της Έρευνας, Τεχνολογικής ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Στη νέα προγραμματική περίοδο η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων Ερευνας, Τεχνολογικής ανάπτυξης και Καινοτομίας θα γίνει μέσω των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Η συνολική δημόσια δαπάνη για αυτές τις δράσεις θα ξεπεράσει το 1,3 δισ. ευρώ.

Βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής για την έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία την περίοδο 2007-2013 είναι η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας προς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και η μετάβαση στην οικονομία και στην κοινωνία της γνώσης, που αποτελεί κλειδί για την ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ευημερίας των πολιτών γενικότερα. Έμφαση θα δίδεται στην προώθηση καινοτόμων δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου και είναι φιλικές προς το περιβάλλον (Eco-innovetion).

Στόχος της ΓΓΕΤ είναι οι ακαθάριστες δαπάνες για την έρευνα και τεχνολογία να προσεγγίσουν στο τέλος του 2015 το 1,5% του ΑΕΠ με 40% ιδιωτική συμμετοχή, από 0,64% που ήταν το 2005.

Τομείς προτεραιότητας

Oι τομείς προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας περιόδου 2007-13 είναι οι εξής:

Ι. Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στη γνώση και στην αριστεία με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη

• Υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για την παραγωγή γνώσης σε περιοχές που θα συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση της εθνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/ μεθόδων παραγωγής ή/ και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση επιχειρήσεων σε τομείς που παράγουν καινοτομία και υψηλή τεχνολογία.

• Ενίσχυση των Ευρωπαϊκών, Πολυμερών και Περιφερειακών Ε&Τ συνεργασιών στην υλοποίηση έργων, στη δικτύωση και στην κινητικότητα του ερευνητικού δυναμικού.

• Δημιουργία πόλων και κέντρων αριστείας ανταγωνιστικών σε διεθνές επίπεδο κυρίως α/μέσω της δικτύωσης δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και ερευνητών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την από κοινού υλοποίηση έργων ΕΤΑ και αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης καθώς και στην εξειδίκευση και εκπαίδευση ερευνητικού δυναμικού, β/συνεργατικών σχηματισμών καινοτόμων επιχειρήσεων.

• Ενίσχυση των Ε&Τ υποδομών και δραστηριοτήτων με βασικά κριτήρια α) την αριστεία, β) τη δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας στην εθνική και περιφερειακή οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον γ) την ένταξή τους στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και δ) τις περιφερειακές ανάγκες.

ΙΙ. Προώθηση της καινοτομίας, της διάδοσης νέων τεχνολογιών και της επιχειρηματικότητας με στόχο την παραγωγή οικονομικού και κοινωνικού οφέλους «αξίας»

• Ενίσχυση δράσεων (επιχορήγηση ή/ και κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου) που συμβάλλουν στη μετατροπή της γνώσης σε καινοτομικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, στη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, στην υποβοήθηση μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην υποβοήθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση υψηλής Ε&Τ στην παραγωγική διαδικασία και το τελικό προϊόν, καθώς και στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ τεχνολογικής γνώσης και αγοράς.

• Ενίσχυση της ζήτησης από πλευράς ΜΜΕ υπηρεσιών έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και υποβοήθησή τους στην πρόσβαση στους φορείς που παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες και γενικότερα ενίσχυση της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

• Παροχή κινήτρων για την αύξηση του αριθμού των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καθώς και της εμπορικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που παρήχθησαν από Έλληνες ή ξένους ερευνητές, εφευρέτες στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως προσωπικό μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημόσιων ερευνητικών οργανισμών.

• Σύνδεση της Επιστήμης και της Κοινωνίας και ενίσχυσης της Ερευνητικής και Καινοτομικής κουλτούρας και της αναγνωρισμένης επιχειρηματικής κουλτούρας γενικότερα.

• Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού και παροχή κινήτρων στην προσέλκυση στην Ελλάδα ερευνητών από το εξωτερικό

• Παροχή κινήτρων για προσέλκυση από το εξωτερικό για Ε&Α.

Στην Ήπειρο

Ειδικότερα για την Ήπειρο η χρηματοδότηση δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας θα γίνει κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Επιχειρηματικότητα και την Ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, η ΓΓΕΤ στοχεύει στη δημιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας και στην Ήπειρο. Για την κινητοποίηση των φορέων και την προετοιμασία της πρότασης αναμένεται να υπάρξει η σχετική χρηματοδότηση από την ΓΓΕΤ.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των δημοσίων υποδομών έρευνας, προωθείται ήδη η δημιουργία νέου ερευνητικού κέντρου στην Ήπειρο.

Τέλος, κονδύλια για την έρευνα αναμένεται να διατεθούν στην Ήπειρο και από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου