Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019, 01:27:32

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1230/2011: Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
ΠΟΛ 1230/2011: Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
Πηγή: Express.gr
Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Αριθμ. ΠΟΛ.1230/12.12.2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α'Α) (ΚΕΔΕ), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 599/1977 (ΦΕΚ 160 Α'Α), με τις οποίες προβλέπεται ότι μπορεί να ανατεθεί κατ'Α εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

β. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α'Α/3−10−2011) «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – κύρωση της σύμβασης – πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις».

γ. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α'Α/3−10−2011), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ρυθμίζει, με απόφασή του τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία για την είσπραξη του τέλους καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

δ. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Α'Α), όπως ισχύει.

ε. Τις διατάξεις της περ. στ'Α, της παρ. 1 του άρθρου 55, του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΟΥ και Τοπικών Γραφείων».

ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ).

η. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1211/10.10.2011 (ΦΕΚ 2298/Β'Α/13−10−2011).

θ. Την υπ'Α αριθμ. Υ 25/06−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β'Α/08−12−2011).

ι. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1

Τα ποσά του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που εισπράττονται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο με τη συμπλήρωση της 20ής ημέρας (ή της επόμενης εργάσιμης) από τη λήξη του μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί. Η απόδοση θα γίνεται με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και θα συνοδεύεται με κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα η οποία θα περιέχει υπό μορφή πίνακα τις παρακάτω πληροφορίες:

• Μήνας/έτος είσπραξης
• Πλήθος εισπραχθέντων Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
• Συνολικό ποσό είσπραξης Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (1)
• Συνολικό ποσό που παρακρατήθηκε (2)
• Τελικό συνολικό ποσό που αποδόθηκε μετά την παρακράτηση (3)=(1)−(2)

Το προς απόδοση ποσό της κατάστασης πρέπει να συμφωνεί με το ποσό της επιταγής.

Η ανωτέρω ΔΟΥ, με την παραλαβή της επιταγής, θα εκδίδει «οίκοθεν» ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» στο όνομα της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού προμηθευτή για το ποσό που καταθέτει και για την εισαγωγή των εσόδων αυτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0224).

Η πρώτη κατάσταση θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. συσχετισμένη με το αποδεικτικό είσπραξης και η δεύτερη θα αποστέλλεται από τη ΔΟΥ στο Γραφείο του τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων στη ΓΓΠΣ προς έλεγχο των αναγραφόμενων ποσών με τα αντίστοιχα ποσά των καταστάσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθ.5 της ΠΟΛ.1211/10.10.2011 (ΦΕΚ 2298/Β'Α/13−10−2011).

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας της απόδοσης εφόσον η ΔΕΗ ή οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν καθυστερήσει να αποδώσουν στο Δημόσιο τα χρηματικά ποσά του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που έχουν εισπράξει, καταλογίζονται με τον οφειλόμενο τόκο υπερημερίας με καταλογιστική πράξη του αρμόδιου επιθεωρητή, ο οποίος θα ερευνήσει την υπόθεση. Η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης για ορισμό Επιθεωρητή, θα γίνεται από το Γραφείο του Δ΄ τμήματος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων με βάση τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και τη ΓΓΠΣ.

'Αρθρο 2

Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίων με βάση τις διατάξεις του άρθ. 12 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ), για τα ποσά που έχουν παρακρατήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α'Α/3−10−2011). Τα ως άνω ποσά επιβαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις, ήτοι 3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2% τέλος χαρτοσήμου επί του ποσού υπέρ του ΜΤΠΥ και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου. Επίσης, ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8%, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ'Α, της παρ. 1 του άρθρου 55, του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

'Αρθρο 3

Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1211/10.10.2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικά για τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και κάμπινγκ), οι κοινόχρηστοι χώροι προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφανείας της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφορούν στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου