Σάββατο, 13 Απριλίου 2019, 05:50:39

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ.1171: Καθορισμός λεπτομερειών για την παραλαβή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων στα οποία συμβαλλόμενος είναι αλλοδαπή εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο
ΠΟΛ.1171: Καθορισμός λεπτομερειών για την παραλαβή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων στα οποία συμβαλλόμενος είναι αλλοδαπή εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο
Πηγή: Express.gr
 Καθορισμός της υπηρεσίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την παραλαβή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων στα οποία συμβαλλόμενος είναι αλλοδαπή εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα ή ημεδαπή εταιρεία στην οποία μετέχει αλλοδαπή εταιρεία ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως έχει αναριθμηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 και ισχύει
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Πληροφορίες: 2103375890, 878, 879
E-mail: d13. etak@yo.syzefxis.gov.gr
FAX: 210 3375 834

ΠΟΛ 1171

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330Α΄/24−12−2002), όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/23−04−2010) και το άρθρο 24 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄/31−03−2011).

2. Τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει.

3. Τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει την Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία θα διαβιβάζονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τα αντίγραφα των συμβολαίων όπου συμβαλλόμενος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή ημεδαπή εταιρεία στην οποία μετέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

4. Την αριθμ. Υ 350/08−07−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 1603/11−07−2011).

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, οι Δ.Ο.Υ οφείλουν να διαβιβάζουν εντός προθεσμίας 10 ημερών το δεύτερο αντίγραφο των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων που αποστέλλεται σε αυτές από τους συμβολαιογράφους, όταν συμβαλλόμενος είναι αλλοδαπή εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα ή ημεδαπή εταιρεία στην οποία μετέχει αλλοδαπή εταιρεία ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα, στο τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του συμβαλλόμενου αλλοδαπού νομικού προσώπου ή ημεδαπής εταιρείας στην οποία μετέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνοδευόμενο από ειδικό διαβιβαστικό στο οποίο πρέπει να αναγράφεται ότι πρόκειται για συμβόλαιο που συμβάλλεται νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει.

Αν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αποτελούν αλλοδαπές εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα ή οντότητες ή ημεδαπές εταιρείες στις οποίες μετέχουν αλλοδαπές εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, οι Δ.Ο.Υ. οφείλουν να διαβιβάζουν το δεύτερο αντίγραφο στο τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του πωλητή και φωτοτυπία αυτού στο τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του αγοραστή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου