Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019, 23:00:46

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Ασφαλιστικό 2014 arrow Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης διαζευγμένων σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου του ΙΚΑ
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης διαζευγμένων σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου του ΙΚΑ
Πηγή: Express.gr
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σχετικά με την τροποποίηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης διαζευγμένων, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΤΕΑΜ, περιλαμβάνει εγκύκλιος που εξέδωσε το Ίδρυμα. Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

«Α. Οι μεταβολές στη νομοθεσία

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο άρθρο 4 του Ν. 3232/2004 (σε παρένθεση οι διατάξεις που μεταβάλλονται):

1. Η σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου χορηγείται σε διαζευγμένους/ες και από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (α' εδάφιο παρ. 1).

2. Η διάρκεια του έγγαμου βίου μεταξύ των πρώην συζύγων μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση πρέπει να είναι δεκαετής (γ' στοιχείο παρ. 1).

3. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του/της αιτούντος/σας τη σύνταξη δεν πρέπει να ξεπερνά το διπλάσιο του ποσού που καταβάλλει κατ' έτος ο ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες (στοιχείο ε' παρ. 1).

4. Τα ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, σε πρώην συζύγους και χήρους/ες, διαφοροποιούνται και εξαρτώνται από τη διάρκεια του έγγαμου βίου μεταξύ των πρώην συζύγων, η οποία έχει τροποποιηθεί αντίστοιχα (παρ. 2).

 

Β. Ερμηνευτικές οδηγίες

 

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν τα εξής:

Οι νέες διατάξεις επεκτείνουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης και από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τη διάταξη αυτή θα δοθούν οδηγίες από την αρμόδια υπηρεσία (ΕΤΕΑΜ).

Μειώνονται σε 10 τα έτη έγγαμου βίου που πρέπει να έχουν συμπληρωθεί μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή μέχρι την εκπνοή των δικονομικών προθεσμιών για την άσκηση τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του/της αιτούντος/σας τη σύνταξη κατά το έτος 2010 δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 10.080 ευρώ, που αντιστοιχεί στο διπλάσιο του ετήσιου ποσού που κατέβαλε ο ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες το 2010, δεδομένου ότι το εισόδημα του έτους αυτού δηλώθηκε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011, το εκκαθαριστικό σημείωμα του οποίου λαμβάνεται ως δικαιολογητικό για την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής.

Το ποσό της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, εξαρτάται από τη διάρκεια του έγγαμου βίου μεταξύ των πρώην συζύγων.

Στην περίπτωση που ο γάμος συμπλήρωσε διάρκεια μέχρι δέκα ετών, ο/η χήρος/α λαμβάνει το 75% της σύνταξης που χορηγείται σε επιζώντες συζύγους και το υπόλοιπο 25% ο/η διαζευγμένος/η. Από τη συμπλήρωση του ενδέκατου έτους μέχρι και του τριακοστού πέμπτου, για κάθε έτος έγγαμου βίου μετά το δέκατο το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο/η χήρος/α μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και αυξάνεται αναλόγως υπέρ του διαζευγμένου/ης.


Από τη συμπλήρωση του τριακοστού έκτου έτους έγγαμου βίου τα ποσοστά σύνταξης μοιράζονται κατά 50% στο/η χήρο/α και κατά 50% στο/η διαζευγμένο/η.

Τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν και στην περίπτωση που δεν υπάρχει χήρος/α. Επομένως, ο/η διαζευγμένος/η δικαιούται τα ποσοστά σύνταξης που του αναλογούν ως εάν υπήρχε χήρος/α, ανάλογα με τα έτη διάρκειας του γάμου μεταξύ των πρώην συζύγων.

Εξάλλου, εάν υπάρχουν περισσότεροι του/της ενός/μιας επιζώντες/σες διαζευγμένοι/ες, το ποσοστό της σύνταξης που δικαιούνται συνίσταται στη διαίρεση του ποσοστού που δικαιούνται σε κάθε περίπτωση κατά τα ανωτέρω με τον αριθμό των διαζευγμένων.

Επομένως, για τη συνταξιοδότηση χήρων και διαζευγμένων χωρίς τέκνα, ισχύει ο ακόλουθος πίνακας, τον οποίο παραθέτουμε προς διευκόλυνσή σας, επισημαίνοντας ότι όπου αναφέρονται δύο διαζευγμένοι εννοείται ότι έχουν τα ίδια χρόνια έγγαμης συμβίωσης με το/τη συνταξιούχο:

Διάρκεια γάμου
   

Ποσοστό σύνταξης χήρου/ας
   

Ποσοστό σύνταξης ενός διαζευγμένου/ης
   

Ποσοστό σύνταξης δύο διαζευγμένων

10 έτη
   

52,5% (75%Χ70%)
   

17,5% (70%Χ25%)
   

Από 8,75% (17,5%:2)

Από 11 μέχρι 35 έτη
   

Μείωση του ποσοστού κατά μία μονάδα για κάθε έτος μετά το 10ο μέχρι και το 35ο (με ένα διαζευγμένο/η)
   

Αύξηση του ποσοστού κατά μία μονάδα για κάθε έτος μετά το 10ο μέχρι και το 35ο
   

Αύξηση του ποσοστού από μισή μονάδα για κάθε έτος μετά το 10ο μέχρι και το 35ο

Μείωση του ποσοστού κατά μισή μονάδα για κάθε έτος μετά το 10ο μέχρι και το 35ο (με δύο διαζευγμένους/ες)

π.χ. 20 έτη
   

45,5% (65%Χ70%) (με ένα διαζευγμένο/η) 49% (70%Χ70%) (με δύο διαζευγμένους/ες)
   

15,9% (45,5%Χ35%)
   

Από 7,95% (15,9%:2)

Από το 36ο έτος
   

35% (50%Χ70%)
   

17,5% (50%Χ35%)
   

Από 8,75% (17,5%:2)

Όταν υπάρχουν και τέκνα, προκειμένου να εξευρεθεί το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο/η διαζευγμένος/η, πρέπει να συνυπολογιστεί το ποσοστό και, επομένως, το ποσό που δικαιούνται ο/η χήρος/α και το τέκνο/α του/της θανόντος/ούσας.

Ως ποσοστό του/της χήρου/ας θα λαμβάνεται αυτό που διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το ποσοστό των τέκνων και όχι αυτό το οποίο προκύπτει μετά την τυχόν εφαρμογή μείωσης βάσει άλλων διατάξεων (π.χ. λόγω λήψης και άλλης σύνταξης ή λόγω εργασίας).

 

Παραδείγματα

Διάρκεια γάμου
   

Ποσοστό σύνταξης χήρου/ας
   

Ποσοστό σύνταξης ενός διαζευγμένου-ης

1 τέκνο
   

2 τέκνα
   

3 τέκνα

10 έτη
   

52,5% (75%Χ70%)
(με ένα τέκνο)
47,73 (75%Χ63,64%)
(με δύο τέκνα)
40,38% (75%Χ53,84%)
(με τρία τέκνα)
   

13,125%
(52,5Χ25%)
   

11,93%
(47,73Χ25%)
   

10,095%
(40,38%Χ25%)

Από το 36ο έτος
   

35% (50%Χ70%)
(με ένα τέκνο)
31,82% (50%Χ63,64%)
(με δύο τέκνα)
26,92% (50%Χ53,84%)
(με τρία τέκνα)
   

17,5%
(35%Χ50%)
   

15,91%
(31,82%Χ50%)
   

13,46%
(26,92%Χ50%)

 

Γ. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004 που εξακολουθούν να ισχύουν

Ως προς τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, εφαρμόζονται οι οδηγίες που είχαν δοθεί με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα.

Προς διευκόλυνσή σας, ανακεφαλαιώνοντας τις οδηγίες αυτές, παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία:

i. Προϋποθέσεις

Οι ακόλουθες προϋποθέσεις, όπως είχαν τεθεί με τις ανωτέρω διατάξεις, εξετάζονται αθροιστικά με τις προαναφερθείσες, όπως έχουν τροποποιηθεί, ήτοι:

α) Συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του/της διαζευγμένου/ης. Δεν εξετάζεται η συμπλήρωση αυτού του ορίου ηλικίας στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά το χρόνο θανάτου του/της πρώην συζύγου ο/η διαζευγμένος/η ήταν ανίκανος προς άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, χωρίς να εξετάζεται η διάρκεια της αναπηρίας.

Επομένως, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει αυτή η προϋπόθεση στο πρόσωπο του/της διαζευγμένου/ης κατά την ημερομηνία θανάτου, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις, η σύνταξη χορηγείται εφ' όρου ζωής, εφόσον πληροίται διαρκώς και η προϋπόθεση του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εισοδήματος του/της συνταξιούχου, μετά τον έλεγχο που διενεργεί η υπηρεσία ανά διετία.

Για τη διαπίστωση της ανικανότητας, η οποία είναι αμιγώς ιατρικό ζήτημα, αρμόδιες είναι οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

β) Καταβολή διατροφής από τον θανόντα/ούσα στη/στον διαζευγμένο/η αντίστοιχα κατά την ημερομηνία επέλευσης του θανάτου, βάσει δικαστικής απόφασης ή σύμβασης μεταξύ των πρώην συζύγων. Εκτός από τη δικαστική απόφαση ή τη σύμβαση, μπορεί να γίνει δεκτή, ως αποδεικτικό στοιχείο της καταβολής διατροφής, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του/της διαζευγμένου/ης που εισέπραττε τη διατροφή, ο/η οποίος/α υποχρεούτο να τη δηλώνει ως εισόδημα.

γ) Το διαζύγιο δεν πρέπει να οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης με υπαιτιότητα του προσώπου που ζητεί τη σύνταξη ως διαζευγμένος/η. Στην περίπτωση που το διαζύγιο εκδόθηκε βάσει του αμάχητου τεκμηρίου περί κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης έπειτα από συνεχή διάσταση μεταξύ των συζύγων, διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών (άρθρο 3 Ν. 3500/2006, ΦΕΚ Α232/24.10.2006), γίνεται δεκτό ότι το διαζύγιο δεν οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό του γάμου με υπαιτιότητα ενός από συζύγους και, επομένως, πληροίται η συγκεκριμένη νόμιμη προϋπόθεση στο πρόσωπο που ζητεί τη σύνταξη ως διαζευγμένος/η.

δ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του/της αιτούντος/σας τη σύνταξη κατά το έτος 2010 δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 10.080 ευρώ, όπως προεκτέθηκε. Για τον καθορισμό του εισοδήματος αυτού δεν πρέπει να συνυπολογίζονται τα ποσά της διατροφής που εισέπραξε ο πρώην σύζυγος κατά το έτος επέλευσης του θανάτου.

ε) Ο/η διαζευγμένος/η πρέπει να μην έχει τελέσει νεότερο γάμο, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου πρέπει να αναφέρεται ότι αυτός/ή εξακολουθεί να είναι διαζευγμένος/η.

ii. Ιδιαίτερες επισημάνσεις

■ Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, αφορούν όλους τους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης υπαγωγής των προσώπων αυτών στην ασφάλιση.

■ Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο κατατέθηκε η αίτηση συνταξιοδότησης και διακόπτεται σε περίπτωση που ο/η διαζευγμένος/η τελέσει νέο γάμο.

■ Τα πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου ως διαζευγμένοι/ες, δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν κατώτατα όρια σύνταξης ούτε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ).

■ Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004, όταν ο θάνατος επέρχεται μετά την 12.2.2004, η σύνταξη χορηγείται σε διαζευγμένους ανεξάρτητα από το δικαίωμα του χήρου/χήρας σε σύνταξη λόγω θανάτου, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

■ Εξακολουθεί να ισχύει ο υπηρεσιακός έλεγχος για τη διαπίστωση της συνέχισης του δικαιώματος συνταξιοδότησης ανά διετία, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί (βλ. παρ. Β iii της παρούσας).

Δ. Υπηρεσιακές ενέργειες

1. Δεδομένου ότι από την ημερομηνία που καθίσταται κάποιος/α διαζευγμένος/η συνταξιούχος λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου πρέπει να ανακαθοριστεί και το ποσοστό της σύνταξης που λαμβάνει ο/η χήρος/α, επιβάλλεται η απόφαση με την οποία χορηγείται σύνταξη σε διαζευγμένο/η να κοινοποιείται στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος όπου ανήκει αρμοδίως ο/η συνταξιούχος χήρος/α. Ο ανακαθορισμός αφορά τόσο την περίπτωση που καταβάλλεται οργανικό ποσό σύνταξης λόγω θανάτου όσο και αυτή κατά την οποία τυχόν καταβάλλεται τμήμα κατωτάτου ορίου στο/στη χήρο/α.

2. Η σύνταξη λόγω θανάτου σε διαζευγμένους θα χορηγείται για δύο έτη, δηλαδή θα αναγγέλλεται λήξη του δικαιώματος και, μετά τον έλεγχο της πλήρωσης των εισοδηματικών κριτηρίων και του στοιχείου της διατήρησης της ιδιότητας του/της διαζευγμένου/ης, θα παρατείνεται με ΔΑΜ από τα τμήματα Πληρωμών Συντάξεων.

3. Στο πλαίσιο του ελέγχου της παράτασης του δικαιώματος συνταξιοδότησης μετά τη συμπλήρωση διετίας από την ημερομηνία έναρξης της χορήγησης της παροχής, πρέπει να διαπιστώνεται και η διατήρηση της ιδιότητας του/της διαζευγμένου/ης. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων πρέπει να ζητούν από το/τη διαζευγμένο/η την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει συνάψει νεότερο γάμο.

Οι τροποποιήσεις του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3996/2011, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου επέρχεται από 5.8.2011 και εξής». 


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου