Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019, 02:16:35

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Εφεδρεία - Δημόσιο arrow Τα επιδόματα δεν θα υπολογίζονται στο καθεστώς εφεδρείας
Τα επιδόματα δεν θα υπολογίζονται στο καθεστώς εφεδρείας
Πηγή: Express.gr
ΤO 60% του βασικού μισθού τους κατά τον χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων, θα λαμβάνουν από τον Μάρτιο οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί στο συγκεκριμένο καθεστώς καθώς και σε εργασιακή εφεδρεία μετά την 1-11-2011. Επίσης, ο χρόνος της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου. Τα παραπάνω διευκρινίζονται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία δίνονται οδηγίες στις υπηρεσίες για την καταβολή των αποδοχών στους υπαλλήλους που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου αρ. πρωτ.: οικ. 2/2725/0022/10.1.2012 εχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Αποδοχές υπαλλήλων προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας και κοινοποίηση διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ 262 Α΄). Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών επί των αποδοχών της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας».

ΜΕΡΟΣ Α΄

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τις αποδοχές που δικαιούνται οι υπάλληλοι που τίθενται στο καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και της εργασιακής εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α), σας πληροφορούμε τα εξής:
Με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, προβλέπεται ότι, στον υπάλληλο που τίθεται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας καταβάλλεται αποκλειστικά το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά τον χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων.
Επίσης, στην παρ. 1 περ. γ του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011, η οποία αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 (Α΄152) προβλέπεται ότι το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας συνεχίζει να λαμβάνει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά τον χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

Συνεπώς, οι υπάλληλοι που τίθενται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, καθώς και σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας μετά την 1-11-2011 που έχει εφαρμογή ο Ν. 4024/2011, θα λαμβάνουν το 60% του βασικού μισθού που προκύπτει μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς και στα Μ.Κ. των βαθμών της κατηγορίας τους, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων.
Το ανωτέρω ποσοστό (60%) επί του βασικού μισθού θα καταβάλλεται από τους φορείς στους οποίους ανήκουν οι υπάλληλοι και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0211 του Κρατικού Προϋπολογισμού για τους μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Δημοσίου, ενώ για τους μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους των ΝΠΔΔ τους αντίστοιχους ΚΑΕ τους οποίους βαρύνει η καταβολή του βασικού τους μισθού.
Οσον αφορά τα επιδόματα εορτών και αδείας που δικαιούνται να λάβουν οι ως άνω υπάλληλοι, αυτά θα καταβληθούν μόνο εάν οι αποδοχές που ελάμβαναν κατά την προηγουμένη ημέρα από αυτή που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία ήταν χαμηλότερες από το όριο που θέτουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 4024/2011 και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μισθοδοτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία ένταξής τους σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κατά τον χρόνο της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν δικαιούνται επιδομάτων εορτών και άδειας.
Επίσης, οι τρίμηνες αποδοχές που θα λάβουν οι υπάλληλοι όταν θα λήξει η προσυνταξιοδοτική τους διαθεσιμότητα (αφορά όσους δικαιούνται και επιλέγουν τις τρίμηνες αποδοχές) θα υπολογιστούν επί του βασικού μισθού και της τυχόν δικαιούμενης οικογενειακής παροχής που ελάμβαναν πριν τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.

ΜΕΡΟΣ Β΄

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 α του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» (ΦΕΚ 262 Α΄), στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, μετά τη λέξη «Δημοσίου», προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο συγκεκριμένος νόμος (1-11-2011), οι λέξεις «ΝΠΔΔ και ΟΤΑ».
Με τις διατάξεις της παρ. 2 β του άρθρου 3 της ανωτέρω Πράξης, στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, μετά την υποπερίπτωση ββ΄ προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο εν λόγω νόμος, νέα υποπερίπτωση γγ΄ και οι υφιστάμενες υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ΄ αναριθμούνται σε δδ΄ και εε΄ αντίστοιχα. Με τη νέα υποπερίπτωση γγ΄ προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης για τους προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων Διοίκησης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της ίδιας Πράξης, ορίζεται ότι στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, πριν τις λέξεις «η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής», προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, οι λέξεις «χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης». Επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το επίδομα θέσης ευθύνης εξακολουθεί να συνυπολογίζεται στη σύγκριση των αποδοχών στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου.

Παράδειγμα εφαρμογής:

Υπάλληλος, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, ελάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 2.550 ευρώ, στις οποίες περιλαμβανόταν επίδομα θέσης ευθύνης 52,62 ευρώ. Αρα, οι αποδοχές που ελάμβανε χωρίς το εν λόγω επίδομα ανέρχονταν στο ποσό των 2.497,38 ευρώ. Εστω ότι ο νέος βασικός του μισθός ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.588 ευρώ (βασικός μισθός του Γ'Α βαθμού ΠΕ κατηγορίας) και επιπλέον 250 ευρώ ως επίδομα θέσης ευθύνης, δηλαδή συνολικές μηνιαίες αποδοχές 1.838 ευρώ. Συνεπώς, για τον υπολογισμό της υπερβάλλουσας μείωσης θα συγκριθούν οι αποδοχές που ελάμβανε ο υπάλληλος χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης (2.497,38 ευρώ) με αυτές που δικαιούται, από 1-11-2011, με το νέο μισθολόγιο, επίσης χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης (1.588 ευρώ). Δεδομένου ότι η προκαλούμενη μείωση των αποδοχών του, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, είναι μεγαλύτερη από το 25%, γίνεται περικοπή του 25% των παλαιών αποδοχών του, με αποτέλεσμα οι νέες αποδοχές του να διαμορφωθούν στο ποσό των 1.873,04 ευρώ, ενώ παράλληλα θα χορηγείται και το επίδομα θέσης ευθύνης (250 ευρώ).

Γ΄ ΜΕΡΟΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011 προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1. Ο χρόνος της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο υπάλληλος εξακολουθεί να ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη στους οικείους φορείς που ήταν ασφαλισμένος κατά τον χρόνο που τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.10.2011.

2. Επίσης επί των ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών θα εξακολουθήσει να διενεργείται η κράτηση 2% που αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας (παρ. 2α άρθρου 38 του Ν. 3986/2011) καθώς και η κράτηση 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (παρ. 2β άρθρου 38 του Ν. 3986/2011).

3. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις βαρύνουν το Δημόσιο και αποδίδονται από αυτό στους οικείους φορείς.

4. Στις ανωτέρω διατάξεις εμπίπτουν οι υπάλληλοι οι οποίοι τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 και οι οποίοι υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.
Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών ισχύουν τα αναφερόμενα υπό στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ του Β'Α Μέρους της αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Δ΄ ΜΕΡΟΣ (ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 4024/2011).

Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις να προβούν στην ένταξη του προσωπικού τους και την πληρωμή της μισθοδοσίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄). Κατόπιν αυτών η μισθοδοσία μηνός Μαρτίου 2012 θα διενεργηθεί οπωσδήποτε με βάση τις ανωτέρω διατάξεις. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου