Σάββατο, 13 Απριλίου 2019, 09:21:44

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Εφεδρεία - Δημόσιο arrow Εγκύκλιος για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις στο Δημόσιο
Εγκύκλιος για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις στο Δημόσιο
Πηγή: Express.gr

Εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024 /2011 για τη μετάταξη / μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις, εξέδωσε ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ντίνος Ρόβλιας.

Το κείμενο της εγκυκλίου:

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213-1313372, -74, -75, -65
(για το κεφ. Α΄ της εγκυκλίου
Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού)
213- 1313257,-59, -38, -64
(για το κεφ. Β΄ της εγκυκλίου
Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού)
Fax : 210-3389143 /213-1313229
E-mail : hrm@ydmed.gov.gr
dipp@ydmed.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις

Σας γνωστοποιούμε ότι με το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011) και τα άρθρα 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27.10.2011) ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων με γενικές ή ειδικές διατάξεις. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α. Όσον αφορά τη μετάταξη μονίμων υπαλλήλων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει κάθε φορά.

Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ'Α έως και θ'Α του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α'Α 28) σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α'Α και β'Α βαθμού δεν ολοκληρώνονται.

Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού.».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α του Ν. 4024/2011 «Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καταργούνται…». Στην ίδια παράγραφο αναφέρονται οι εξαιρέσεις με αποκλειστική απαρίθμηση των περιπτώσεων: έγκριση πρόσληψης, προκήρυξη, κενές θέσεις νοσηλευτικού/παραϊατρικού προσωπικού νοσοκομείων, ιατροί Ε.Σ.Υ., εκπαιδευτικό προσωπικό ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης, κενές οργανικές θέσεις που υπερβαίνουν το 60% των θέσεων που προβλέπονται στον οικείο οργανισμό κλπ.

Επιπλέον, στον ίδιο νόμο (άρθρο 35 παρ. 5) προβλέπεται ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του ΥΚ και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή το φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος».

Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων: α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011, β) της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 προκύπτουν τα εξής:

Όσες αιτήσεις μετατάξεων ή μεταφοράς προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (22.8.2011), πρέπει να κινηθεί η διαδικασία με έγγραφο του Υπουργού στις υπηρεσίες του οποίου ζητά να μεταταγεί ο υπάλληλος (για τη σχετική διαδικασία βλ. στην παρούσα εγκύκλιο κεφ. Β).

Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ίδιου Νόμου προκύπτει ότι τέτοια έγκριση δεν απαιτείται για τις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού.

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 68 ρυθμίζεται με ρητή διάταξη ότι δεν ολοκληρώνονται εκκρεμείς κατά την 22.8.2011 μεταφορές ή μετατάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ'Α έως και θ'Α του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 σε δημόσιες υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. α'Α και β'Α βαθμού.

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει εξ αντιδιαστολής ότι οι εκκρεμείς μετατάξεις κατά την 22.8.2011 οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 ολοκληρώνονται χωρίς τη διαδικασία της ΠΥΣ 33/2006.

Συνεπώς, αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη σε υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 (22.8.2011) δεν υποβάλλονται για προηγούμενη έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280) και η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν. Αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011(22.8.2011) υποβάλλονται σε έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, η δε μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν.

Επισημαίνουμε ότι για την ολοκλήρωση εκκρεμών -έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 (22.8.2011)- μετατάξεων με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου δεν απαιτείται να επαναληφθούν οι απαιτούμενες –κατά νόμο- διαδικασίες (π.χ. γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων).

Αντιστοίχως, διαδικασίες μετάταξης κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης για την πλήρωση κενών θέσεων με μετάταξη (άρθρο 71 παρ. 1 ΥΚ - Ν. 3528/2007 - ή άλλες ειδικές διατάξεις) που έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 (22.8.2011) ολοκληρώνονται χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006. Έγκριση- σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006- απαιτείται για κάθε υπάλληλο που επιλέγεται από την υπηρεσία υποδοχής για να μεταταγεί κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης που εκδίδεται μετά τις 22.8.2011. Επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις (ανακοίνωση- πρόσκληση πριν ή μετά την 22.8.2011) η μετάταξη μπορεί να διενεργηθεί με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.

Ειδικότερα όσον αφορά τη μετάταξη υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69,70 του ΥΚ), από το σκοπό των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του ν. 4002/2011, που είναι ο έλεγχος του συνολικού αριθμού του προσωπικού του κάθε φορέα, προκύπτει ότι δεν απαιτείται έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 γιατί από την εν λόγω μετάταξη δεν προκύπτει αύξηση του προσωπικού του οικείου φορέα εντός του οποίου πραγματοποιείται η μετάταξη. Για τον ίδιο λόγο δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ούτε στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με γενικές (άρθρ. 19 παρ. 3 Ν. 3801/2009) ή ειδικές διατάξεις περί αμοιβαίων μετατάξεων.

Μετάταξη με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος -εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση- προβλέπεται ρητά (άρθρο 35 παρ. 5 ν. 4024/2011) για τη μετάταξη εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69,70 του ΥΚ) και για τη μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών (άρθρ. 72 του ΥΚ). Η εν λόγω διάταξη αφορά εν γένει στις μετατάξεις που διενεργούνται είτε με γενικές είτε με ειδικές διατάξεις.

Αντίστοιχη δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος προβλέπεται και για τη διενέργεια μεταθέσεων (άρθρ. 67 του Υ.Κ.).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αποφάσεις μετατάξεων σε κενές οργανικές θέσεις που έχουν δημοσιευθεί μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/2011 (27.10.2011) θα πρέπει να τροποποιηθούν αναφορικά με τη θέση στην οποία διενεργούνται (μετάταξη με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου), εφόσον δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική απαρίθμηση των εξαιρέσεων του άρθρου 33 παρ. 1α (κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων) ή δεν αποδεικνύεται ότι η κενή θέση προέκυψε μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Β. Όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης για μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/06:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 η Υπηρεσία/φορέας υποδοχής αφού θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της λήψης απόφασης (υπηρεσιακό συμβούλιο) και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης-μεταφοράς, θα πρέπει να αποστείλει στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση πλήρωσης θέσεων με μετάταξη/μεταφορά από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει.

Όσον αφορά τη διαδικασία και τον τύπο υποβολής του σχετικού αιτήματος ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της ΠΥΣ 33/06 όπως ισχύει.

Τα υποβαλλόμενα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από εκθέσεις αναγκαιότητας, σχετικά με τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη τη μετάταξη του προσωπικού, που υπογράφονται από τον Υπουργό (ή Υφυπουργό) που υπέβαλε το σχετικό αίτημα και να προσκομίζεται έγκαιρα στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί καθυστέρηση στην έκδοση της εγκριτικής απόφασης και κατά συνέπεια στην ικανοποίηση των αιτημάτων.

Τα ανωτέρω αιτήματα πρέπει αποστέλλονται και στη Δ/νση 20η Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων.

Παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο τα Υπουργεία στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που εποπτεύουν.

Ο Υφυπουργός
Ντίνος Ρόβλιας 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου